Uppgift 5: Ifyllnadsuppgift om Barnkonventionen

Konventionen om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter (nedan även barnkonventionen) antogs av __________________________ 20.11.1989 och trädde i kraft på det internationella planet 2.9.1990. Konventionen har gällt som lag i Finland sedan år 1991.

Barnkonventionen är det avtal om mänskliga rättigheter som har ratificerats, dvs. satts i kraft, av flest länder i världen. Barnkonventionen gäller alla barn, med vilka enligt artikel 1 i konventionen avses ____________________.

Barnkonventionen är exceptionellt omfattande, täckande och detaljerad för att vara ett avtal _____________________.