Teema

Vuoden 2018 Lapsen oikeuksien viikon teemana oli osallisuus

Lapsen oikeus osallisuuteen on yksi Lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeimmistä artikloista. Sopimuksen 12 artikla tunnetaan usein ”osallisuusartiklana”. Se takaa jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan näkemyksensä, oikeuden ilmaista ne vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi. Artikla koskee sekä yksittäisiä lapsia että lapsiryhmiä. Lue lisää: www.lapsenoikeudet.fi

Lasten oikeus osallisuuteen taataan myös perustuslaissa sekä opetussuunnitelmien perusteissa. Lapsen oikeuksien sopimuksella on opetussuunnitelmissa vahva asema. Lapsen oikeudet ja mahdollisuus osallisuuteen on huomioitava tänä päivänä kaikessa koulun toiminnassa, ei pelkästään oppitunneilla.

Valta ei siirry lapsille

Lasten oikeus ilmaista näkemyksensä ja saada ne kuulluiksi ymmärretään kuitenkin usein väärin. Velvollisuus kuulla lasten mielipiteitä ei tarkoita, että valta päättää asioista siirtyy lapselle.

Se ei myöskään tarkoita sitä, että kaikkien päätösten täytyisi olla lasten näkemysten mukaisia. Lapsen mielipide ei ole aina hänen etunsa mukainen. Kaikkien lasten osallisuus ei myöskään toteudu pelkästään edustuksellisten osallistumiskanavien kautta.

Lapset haluavat tulla kuulluiksi

Useiden tutkimusten mukaan lapset itse toivovat, että aikuiset kuuntelisivat heitä enemmän. Ja lapset ja nuoret uskovat myös, että aikuiset tekisivät parempia päätöksiä, jos he kuuntelevat lasten mielipiteitä.

Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2017 teettämässä kyselyssä koulu nousi erityisesti paikaksi, jossa lapset toivoivat tulevansa kuulluiksi. Vain 38 prosenttia yli 4000 kyselyyn vastaajasta oli sitä mieltä, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa riittävästi itseään koskeviin asioihin.

Kouluterveyskyselyn mukaan vain hiukan yli puolet peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaista koki olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä.

Lasten osallisuuden vahvistuminen haastaakin aikuiset pohtimaan omaa vaikutusvaltaansa, sekä lasten ja aikuisten välisiä suhteita kaikkialla yhteiskunnassa, ja myös koulussa.

Lähde rohkeasti mukaan pohtimaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa mitä lasten oikeus osallisuuteen tarkoittaa ja miten sitä voidaan kehittää!