Viranomaiset

Kuvassa lapsi istuu valjaissa tuolissa ja hymyilee pelin äärellä. Taustalla on toinen lapsi.

Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lakina voimassa oleva ihmisoikeussopimus (SopS 59–60/1991, finlex.fi). Valtiolla ja muulla julkisella vallalla on velvoite kunnioittaa, suojata ja toteuttaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, myös lasten kohdalla 

YK:n lapsen oikeuksien komitea (lapsiasia.fi) on todennut vuonna 2011, että Suomelta puuttuu kattava toimintapolitiikka ja toimintasuunnitelma sopimuksen täysimittaiseksi täytäntöön panemiseksi – eli siis kansallinen lapsistrategia.  

Kansallinen lapsistrategia lyhyesti 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (vnk.fi) on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen. 

Strategian visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategialla varmistetaan, että lasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. 

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta: 

  • Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategia valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa, ja se valmistuu vuoden 2020 lopussa.  
  • Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2021.  

Kuvassa on vasemmalta oikealle suuntautuva vaaleanvihreä nuoli, jonka päällä on tekstilaatikoita ja alapuolella ranskalaisia viivoja. Tekstilaatikoissa on esitetty kansallisen lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon vaiheet aikajärjestykssä:

Lapsistrategia perustuu poikkihallinnolliseen työskentelyyn 

Lapsistrategian valmistelussa on taustalla virkatyö, jota tehdään valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali– ja terveysministeriössä. Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän.  

Kansallisen lapsistrategian tavoitteet  

Lapsistrategia koskee kaikkia hallinnon tasoja ja aloja. Valtionhallinnossa lapsistrategian keskeiset tavoitteet liittyvät lapsivaikutusten arviointiin, lapsibudjetointiin ja lasten osallisuuteen. Lapsistrategian toimeenpanovaiheessa kehitetään niihin materiaalia ja koulutusta yhteistyössä eri ministeriöiden ja virkamiestyöryhmän kanssa.  

  • Lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia koskevia menettelyjä ja osaamista kehitetään laajasti. 
  • Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään ja luodaan keinoja osallisuuden lisäämiseksi. 

Lue lisää Lapsistrategiasta