Viranomaiset

Kuvassa lapsi istuu valjaissa tuolissa ja hymyilee pelin äärellä. Taustalla on toinen lapsi.

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman lausuntokierros on alkanut – anna lausuntosi ja vaikuta!

Parhaillaan valmistellaan kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Toimeenpanosuunnitelma on toimintamalli siitä, miten strategian linjauksia edistetään seuraavan kahden vuoden aikana.

Jokaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan antamalla lausuntonsa esityksistä. Lausuntopyynnössä esitellään ehdotuksia strategian linjausten edistämiseksi. Toimeenpanosuunnitelma on lausunnolla 13.6.2021 asti Lausuntopalvelu.fissä.

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.

Katso tallenne lapsistrategian julkistamisesta. Lapsistrategian julkaisun tiimoilta järjestettiin myös oma juhla kansalaisille keskiviikkona 17.3.2021. Kansalaisjuhla oli erityisesti lasten ja nuorten juhla.

Katso video lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaaren puheenvuorosta lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen julkaisutilaisuudessa

Katso Johannan puhe YouTubessa

Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lakina voimassa oleva ihmisoikeussopimus (SopS 59–60/1991, finlex.fi). Valtiolla ja muulla julkisella vallalla on velvoite kunnioittaa, suojata ja toteuttaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, myös lasten kohdalla 

YK:n lapsen oikeuksien komitea (lapsiasia.fi) totesi vuonna 2011, että Suomelta puuttuu kattava toimintapolitiikka ja toimintasuunnitelma sopimuksen täysimittaiseksi täytäntöön panemiseksi – eli siis kansallinen lapsistrategia. Tämä korjaantui helmikuussa 2021, kun Suomen kansallinen lapsistrategia julkaistiin.

Kansallinen lapsistrategia lyhyesti 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (vnk.fi) on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen. 

Strategian visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategialla varmistetaan, että lasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. 

Lapsistrategiassa on kaksi vaihetta: 

  • Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategiaa on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana. Strategia julkaistiin helmikuussa 2021.
  • Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2021.  

Kuvassa on vasemmalta oikealle suuntautuva vaaleanvihreä nuoli, jonka päällä on tekstilaatikoita ja alapuolella ranskalaisia viivoja. Tekstilaatikoissa on esitetty kansallisen lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon vaiheet aikajärjestykssä:

Lapsistrategia perustuu poikkihallinnolliseen työskentelyyn 

Lapsistrategian valmistelussa on ollut taustalla virkatyö, jota on tehty valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali– ja terveysministeriössä. Valtioneuvoston kanslia asetti valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän.  

Kansallisen lapsistrategian tavoitteet  

Lapsistrategia koskee kaikkia hallinnon tasoja ja aloja. Valtionhallinnossa lapsistrategian keskeiset tavoitteet liittyvät lapsivaikutusten arviointiin, lapsibudjetointiin ja lasten osallisuuteen. Lapsistrategian toimeenpanovaiheessa kehitetään niihin materiaalia ja koulutusta yhteistyössä eri ministeriöiden ja virkamiestyöryhmän kanssa.  

  • Lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia koskevia menettelyjä ja osaamista kehitetään laajasti. 
  • Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään ja luodaan keinoja osallisuuden lisäämiseksi. 

Lue lisää Lapsistrategiasta