Tema

Temat under årets Veckan för barnets rättigheter är delaktighet

En av de viktigaste artiklarna i konventionen om barnets rättigheter är barnets rätt till delaktighet. Artikel 12 i konventionen kallas också för ”artikeln om delaktighet”. Artikeln tillförsäkrar att barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet och rätt att få sina åsikter beaktade. Artikeln gäller både enskilda barn och barngrupper. Läs mer (på finska): www.lapsenoikeudet.fi

Barnens rätt till delaktighet garanteras också i grundlagen och i grunderna för undervisningsplanen. Konventionen om barnets rättigheter har en stark ställning i undervisningsplanen. Barnets rättigheter och möjlighet till delaktighet ska idag beaktas i all verksamhet i skolan, inte enbart under lektionerna.

Makten överförs inte till barnen

Barnens rätt att framföra sina åsikter och att göra dem hörda tolkas emellertid ofta fel. Skyldigheten att lyssna på barnens åsikter innebär inte att makten att besluta om saker överförs till barnen.

Det innebär inte heller att alla beslut ska motsvara barnens åsikter. Ett barns åsikt är inte alltid detsamma som barnets bästa. Alla barns delaktighet verkställs inte heller enbart via representativa delaktighetskanaler.

Barn vill bli hörda

Enligt många undersökningar önskar barn själva att de vuxna skulle lyssna mer på dem. Barn och unga tror också att de vuxna fattar bättre beslut om de lyssnar på barnens åsikter.

Vid en enkät som Centralförbundet för Barnskydd lät göra 2017 nämndes skolan som en särskild plats där barnen önskar att de ska bli hörda. Endast i 38 procent av de dryga 4 000 svaren ansåg respondenterna att de tillräckligt kunde inverka på ärenden som gäller dem själva.

Enligt skolhälsoenkäten ansåg endast drygt hälften av eleverna på klass 4 och 5 i grundskolan att de upplevde att de var en viktig del av skolsamfundet.

För att barnen ska känna sig mer delaktiga krävs att de vuxna funderar på sitt eget inflytande, på relationer mellan barn och vuxna i hela samhället, också i skolan.

Börja fördomsfritt tillsammans med barn och unga att fundera på vad barnens rätt till delaktighet innebär och hur den kunde utvecklas!