Klassbild över starka sidor

Längd: 45 min

Mål 

  • Vi bekantar oss under Veckan för barnets rättigheter med temat ”Barnets rätt att vara sig självt”
  • Vi lär oss att identifiera våra egna och våra klasskamraters starka sidor
  • Vi övar oss att beskriva karaktärsdrag hos en tecknad figur

Redskap 

  • Ritpapper och färgpennor
  • Whiteboardtavla eller krittavla

Verksamhet 

Diskutera först tillsammans temat i Veckan för barnets rättigheter ”Barnets rätt att vara sig självt”.

Hjälpfrågor 

  • Varför är människor annorlunda?
  • Vad innebär att var och en har rätt att vara sig själv?
  • Vad innebär det att vara likvärdig med andra?
  • Varför är just du värdefull?

Granska sedan er egen klass. Hurdana olika starka sidor har eleverna i klassen? Vad kan olika elever i klassen lära varandra? I uppgiften är det viktigt att fokusera på människors positiva egenskaper. Skriv på tavlan om varje elev ett fint karaktärsdrag eller en särskild skicklighet.

Fundera på hur ni skulle beskriva människors olika karaktärsdrag eller skickligheter i en teckning. Hur skulle ni teckna en människa som alltid är vänlig mot andra? Eller hur skulle ni teckna en människa som är särskilt snabb på att springa?

Teckna sedan ett porträtt av er själva, som beskriver just den egenskap som skrivits för var och en på tavlan. Skriv in den starka sidan på porträttet, exempelvis som text på den tecknade figurens t-tröja.

Klipp ut de färdiga figurerna från ritpapperet och limma dem till en klassbild och sätt den på klassens vägg. Den färdiga klassbilden visar hur mycket det finns olika slag av kunnande i er klass.