Lisätietoa teemaryhmistä

I Yleiset toimenpiteet sopimuksen toteuttamiseksi (art 4, 42 ja 44 (6))

 1. Lapsen oikeuksien toteuttaminen (art 4)
 2. Sopimuksen tunnetuksi tekeminen (art 42)
 3. Raportin julkistaminen (art 44 (6))

II Lapsen määritelmä (art 1)

III Yleiset periaatteet (art 2, 3, 6 ja 12)

 1. Syrjintäkielto (art 2)
 2. Lapsen edun periaate (art 3)
 3. Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (art 6)
 4. Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen (art 12)

IV Kansalaisoikeudet ja -vapaudet (art 7, 8, 13 – 17 ja 39)

 1. Nimi ja kansalaisuus (art 7)
 2. Henkilöllisyyden säilyttäminen (art 8)
 3. Ilmaisuvapaus (art 13)
 4. Ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapaus (art 14)
 5. Yhdistymis- ja kokoontumisvapaus (art 15)
 6. Yksityisyyden suoja (art 16)
 7. Tietojen saanti ja suojelu vahingolliselta materiaalilta (art 17)
 8. Ruumiillisen ja henkisen toipumisen edistäminen sekä yhteiskunnallinen sopeutuminen (art 39)

V Lasten kohtaama väkivalta (art 19, 28 (2), 37 (a) ja 39)

 1. Pahoinpitely ja laiminlyönti sekä ruumiillinen ja henkinen toipuminen sekä yhteiskunnallinen sopeutuminen (art 19 ja 39)
 2. Kidutuksen, ruumiillisen kurituksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto (art 37 (a) ja art 28 (2))

VI Perheympäristö ja sijaishuolto (art 5, 9-11, 18, 20, 21, 25 ja 27 (4))

 1. Vanhempien tarjoama ohjaus ja neuvonta (art 5)
 2. Lapsen erottaminen vanhemmistaan (art 9)
 3. Perheen yhdistäminen (art 10)
 4. Laiton maastavienti ja palauttamatta jättäminen (art 11)
 5. Vanhempien vastuu, vanhemmille tarjottu apu ja neuvonta, lastensuojelulaitosten ja -palveluiden kehittäminen sekä lastenhoitopalvelujen ja -laitosten hyödyntäminen (art 18)
 6. Perheen turvaa vailla olevat lapset (art 20)
 7. Lapseksiottaminen (adoptio) (art 21)
 8. Sijaishuoltopäätöksen ajoittainen tarkistaminen (art 25)
 9. Lapsen elatusmaksujen turvaaminen (art 27 (4))

VII Perusterveydenhuolto ja sosiaaliturva (art 6 (2), 18 (3), 24, 24 (3), 26, 27 (1-3) ja art 33)

 1. Henkiinjääminen ja kehitys (art 6 kappale 2)
 2. Terveys ja terveyspalvelut, erityisesti perusterveydenhuolto (art 24)
 3. Lasten terveydelle vahingollisten traditionaalisten tapojen kieltäminen, ml. naisten sukuelinten silpominen ja pakkoavioliitot (art 24 (3))
 4. Sosiaaliturva ja lastenhoitopalvelut (art 26 ja 18 (3))
 5. Elintaso (art 27 (1-3))
 6. Päihteiden käyttö (art 33)

VIII Koulutus, vapaa-ajan toiminta ja kulttuuritoiminta (art 28 – 31)

 1. Koulutus, ammatillinen koulutus ja ammantinvalinnan ohjaus (art 28)
 2. Koulutuksen tavoitteet, koulutuksen laatu mukaan lukien (art 29)
 3. Vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluvien lasten kulttuuriset oikeudet (art 30)
 4. Vapaa-aika, virkistystoiminta ja kulttuurielämä (art 31)

IX Erityiset suojelutoimet (art 22, 30, 32 – 36, 37 (a), 37 (b-d) 38, 39 ja 40)

 1. Pakolaislapset, yksintulleet turvapaikanhakijalapset (art 22)
 2. Vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluvat lapset (art 30)
 3. Taloudellinen hyväksikäyttö, ml. lapsityövoiman käyttö ja käytössä olevat ikärajat (art 32)
 4. Lasten hyväksikäyttö huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa tuotannossa ja kaupassa (art 33)
 5. Seksuaalinen hyväksikäyttö (art 34)
 6. Lapsikauppa ja lapsikaappaukset (art 35)
 7. Muut hyväksikäytön muodot (art 36)
 8. Kuolemanrangaistuksen ja elinkautisen vankeusrangaistuksen kielto (art 37 (a)) ja vaihtoehtoisten voimaannuttavien sanktioiden olemassaolo
 9. Pidätys, muu vapaudenriisto, vangitseminen ja tahdonvastainen hoito (art 37 (b-d))
 10. Lapset aseellisissa konflikteissa (art 38) sekä heidän ruumiillinen ja henkinen toipuminen sekä yhteiskunnallinen sopeutuminen (art 39)
 11. Ruumiillinen ja henkinen toipuminen sekä yhteiskunnallinen sopeutuminen (art 39)
 12. Oikeusjärjestelmä (art 40), erikoistuneiden ja erillisten tuomioistuinten olemassaolo ja alaikäisten rikosoikeudellinen vastuu