General comment No. 1: The Aims of Education

Yleiskommentti nro 1 (2001) 29 artiklan 1 kohta: Koulutuksen tavoitteet

General comment No. 2: The Role of Independent National Human Rights Institutions in the Protection and Promotion of the Rights of the Child Treaty bodies Search CRC/GC/2002/2
Yleiskommentti nro 2 (2002) Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli

General comment No. 3 (2003): HIV/AIDS and the rights of the children CRC/GC/2003/3

Yleiskommentti nro 3 (2003) HIVsta/AIDSista ja lapsen oikeuksista

General comment No. 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child CRC/GC/2003/4

Yleiskommentti nro 4 (2003) nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä

General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child CRC/GC/2003/5
Yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet

General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin CRC CRC/GC/2005/6
Yleiskommentti nro 6 (2005) Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella

General comment No. 7 (2005): Implementing child rights in early childhood CRC/C/GC/7/Rev.1
Yleiskommentti nro 7 (2006) Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa

General Comment No. 8 (2006):The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia) CRC/C/GC/8
Yleiskommentti nro 8 (2006) Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta rankaisumuodoilta

General Comment No. 9 (2006): The rights of children with disabilities CRC/C/GC/9
Yleiskommentti nro 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet

General Comment No. 10 (2007):Children’s rights in juvenile justice CRC/C/GC/10

Yleiskommentti nro 10 (2007) Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa

General Comments No. 11 (2009) Indigenous children and their rights under the Convention CRC/C/GC/11
Yleiskommentti nro 11 (2009) Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksen mukaiset oikeutensa

General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard CRC/C/GC/12
Yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi

General comment No. 13 (2011) – The right of the child to freedom from all forms of violence CRC/C/GC/13
Yleiskommentti nro 13 (2011) Lapsen oikeus olla joutumatta väkivallan kohteeksi

General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) CRC/C/GC/14
Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta)

General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24) CRC/C/GC/15
Yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla)

General comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights CRC/C/GC/16
Yleiskommentti nro 16 (2013) sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin

General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31) CRC/C/GC/17
Yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla)

Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices CRC/C/GC/18

Yleiskommentti nro 18 (2014) haitallisista käytännöistä, yhteiskommentti CEDAW-komitean kanssa

General comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4), CRC/C/GC/19
Yleiskommentti nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla)

General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence

Yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä

General comment No. 21 (2017) on children in street situations (CRC/C/GC/21)

Yleiskommentti nro 21 (2017) katuoloissa elävistä lapsista

Joint General Comment No. 3 of the CMW and No. 22 of the CRC in the context of International Migration: General principles CMW/C/GC/3/CRC/C/GC/22

Joint General Comment No. 4 of the CMW and No. 23 of the CRC in the context of International Migration: States parties’ obligations in particular with respect to countries of transit and destination CMW/C/GC/4/CRC/C/GC/23