Barnstrategin

Barnstrategin publicerades i februari 2021. Den baserar sig på konventionerna om grundläggande och mänskliga rättigheter och visionen är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Den första genomförandeplanen för barnstrategin publicerades i oktober 2021.

 FN:s konvention om barnets rättigheter är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder. Genom den nationella barnstrategin säkerställer man att förpliktelserna i konventionen uppfylls så väl som möjligt i Finland.

Twitter