Barn och unga

På bilden reparerar en ung person ett cykelhjul och ser koncentrerad ut.

Tack för alla barn och unga som svarade på enkäten om barnskyddslagen

Barn och unga hade en möjlighet att berätta för oss om dina åsikter om barnskyddet genom en enkät. Tack för alla som svarade!

Enkäten utarbetades som en del av pilotprojektet för den nationella barnstrategin. Pilotprojektet ger barn och unga som har erfarenhet av barnskyddet en möjlighet att delta i lagberedningen. Lagberedarna vid social- och hälsovårdsministeriet kan använda enkätsvaren som stöd när de gör ändringar i barnskyddslagen. Målet med lagändringen är att bättre än tidigare stödja barn och unga inom barnskyddet i deras olika livssituationer.

Ladda ner barnstrategin (pdf)

Känner du till barnens rättigheter?

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn. Du kan bekanta dig med barnets rättigheter på Barnombudsmannens Barnens sidor eller på Barnens Rättigheter -sidor.

Vad tycker barn och unga är viktigt inom barnets rättigheter? Barnombudsman Elina Pekkarinen svarar på frågor om barnstrategin och barnets rättigheter tillsammans med barnen. Se videon Finland för alla barn i YouTube eller här nedan.

Varför behöver vi en barnstrategi i Finland?

Förenta nationerna, det vill säga FN, antog konventionen om barnets rättigheter 1989 och Finland som stat anslöt sig till konventionen 1991.

Enligt koventionen ska finska staten:

  1. utöva de rättigheter som avtalet föreskriver
  2. se till att alla medborgare känner till barnets rättigheter.

Det är viktigt för oss alla att känna till och behärska barnets rättigheter, så att vi kan följa dem både i beslutsfattandet och i barnens vardag.

Se videon Alla barn är värdefulla att lära dig mer om varför har vi barnstrategin. Se videon Alla barn är värdefulla på YouTube eller här nedan.

Målet med barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet

Genom barnstrategin ökas barns och ungas delaktighet. Det är viktigt att skapa metoder för att stärka alla barns delaktighet.

På dessa sidor kan du också bekanta dig med vårt arbete inom barnstrategin.