Barn och unga

På bilden reparerar en ung person ett cykelhjul och ser koncentrerad ut.

Känner du till barnens rättigheter?

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn. Du kan läsa mer om barnets rättigheter på barnombudsmannens Barnens sidor eller på sidorna Barnens rättigheter.

Ladda ner barnstrategin (pdf)

Vad betyder barnstrategin?

Barnstrategin innebär vuxnas gemensamma syn på hur välfärden och rättigheterna för alla barn och unga ska beaktas i Finland. Finlands nationella barnstrategi baserar sig på Förenta Nationernas, dvs. FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs mer om konventionen om barnets rättigheter i korthet på Unicef.fi.

Alla barn har t.ex. rätt till välbefinnande, rätt att känna sig accepterade samt rätt att vara i säkerhet och få omsorg. Barnen ska också få påverka frågor som är av betydelse för dem själva.

Vad är barnstrategin?

Barnstrategin är en handbok om hur barns rättigheter ska tillgodoses i Finland. Den utgör grunden för det politiska beslutsfattandet om barn och familjer. Med hjälp av barnstrategin blir Finland ett land som respekterar barnets rättigheter och som genuint beaktar barn och familjer i sina beslut. I barnstrategin finns praktiska anvisningar om hur man ska uppnå detta mål. Läs mer om barnstrategin! (pdf)

Se videon Alla barn är värdefulla på YouTube eller här ovan. I videon berättas kort om varför barnstrategin har skapats och vilka rättigheter barnen har.

Varför behöver vi en barnstrategi i Finland?

Konventionen om barnets rättigheter förutsätter att finska staten tillgodoser barnets rättigheter och ser till att alla medborgare känner till dem. Syftet med barnstrategin är att säkerställa att de rättigheter som nämns i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland.

Det är viktigt för oss alla att känna till och behärska barnets rättigheter, så att vi kan följa dem både i beslutsfattandet och i barnens vardag. Läs också artikeln av Centralförbundet för Barnskydd om Barnens rättigheter med barnens ögon (på finska, lskl.fi). Artikeln berättar visuellt om hur väl barnen känner till sina rättigheter 2021.

Vilka teman behandlas i barnstrategin?

Barnstrategin omfattar många viktiga teman för alla barn.

 • barns rätt att bli hörda och få information
 • barns delaktighet i samhället
 • tillräcklig utkomst för familjen
 • barnens fritid och hobbyer
 • småbarnspedagogik och utbildning
 • diskriminering
 • social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer
 • barns närstående- och kamratrelationer
 • tryggande av rättigheterna för barn i utsatt ställning
 • bekämpning av ojämlikhet
 • sammanjämkning av arbete och familj
 • barnbudgetering (= granskning av den egna kommunens, landskapets eller statens budget med tanke på barnets rättigheter)
 • bedömning av konsekvenserna för barn (= kommunen, landskapet eller staten bedömer konsekvenserna av sina beslut och sin verksamhet för barnen och tillgodoseendet av barnens rättigheter)