Myndigheterna

På bilden sitter ett barn i sele på en stol och ler. I bakgrunden är ett annat barn.

Anmäl dig med till webbinariet En kommun för alla barn 28.9.2021 klockan 15-16.30

Läs mer och anmäl dig på webbplatsen lskl.fi (på finska)

Se inspelningen av ledarskapswebbinariet Barnets rättigheter i samhället med svenska undertexter

Den nationella barnstrategin ordnade tillsammans med Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Centralförbundet för Barnskydd webbinariet Barnets rättigheter i samhället – med ledarskap mot nytänkande den 30.8.2021. Inspelningen av evenemanget kan ses på YouTube och du kan välja finska eller svenska undertexter för webbinaret. Webbinariet ser på hur ledarskap kan stärka en tankegång som försvarar barnets rättigheter och vilken typ av ledarskap som skulle behövas för att varje barn i vårt land ska få lysa och njuta av sina rättigheter. Se inspelningen på YouTube.

Se videon av talet som Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, höll vid publiceringen av barnombudsmannens årsrapport

Se Johannas tal på YouTube med svenska undertexter

Barnstrategin baserar sig på FN:s barnkonvention

FN:s konvention om barnets rättigheter är en människorättskonvention och den gäller som lag (FördrS 59–60/1991 (finlex.fi, på finska)). Staten och det allmänna i övrigt har en skyldighet att respektera, skydda och tillgodose de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna, även när det gäller barn.

FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterade år 2011 att Finland saknar en övergripande policy och handlingsplan för ett fullständigt genomförande av konventionen – det vill säga en nationell barnstrategi.

Den nationella barnstrategin i korthet

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering (vnk.fi) har man förbundit sig till att utarbeta en nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Visionen i strategin är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Genom strategin säkerställer man att barnens välfärd och rättigheter fullt ut tillgodoses, i den mån det är möjligt.

Barnstrategin består av två faser:

  • I den egentliga barnstrategin redogör man för de långsiktiga målen och åtgärderna. Strategin bereds i en parlamentarisk kommitté och den blir klar i slutet av 2020.
  • I genomförandeplanen för strategin redogör man för regeringsperiodens (eller för motsvarande kortare period) mål, åtgärder och resurser. Den första genomförandeplanen utarbetas 2021.

På bilden finns en ljusgrön pil som går från vänster till höger och ovanför finns textlådor och nedanför franska streck. I textlådorna presenteras de olika faserna i beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin i kronologisk ordning.

Barnstrategin baserar sig på förvaltningsövergripande arbete

Bakom beredningen av barnstrategin ligger tjänstearbete som utförs vid statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådets kansli har också tillsatt en uppföljningsarbetsgrupp och en tjänstemannaarbetsgrupp som stöd för beredningen och genomförandet.

Målen med den nationella barnstrategin

Barnstrategin gäller alla förvaltningsnivåer och förvaltningsområden. Inom statsförvaltningen hänför sig de centrala målen i barnstrategin till bedömningen av konsekvenserna för barn, barnbudgeteringen och barnens delaktighet. I genomförandefasen av barnstrategin utarbetar och utvecklar man material och utbildning för dessa i samarbete med olika ministerier och tjänstemannaarbetsgruppen.

  • I fråga om bedömningen av konsekvenserna för barn och barnbudgeteringen utvecklar man metoderna och breddar man kompetensen.
  • Barns och ungas delaktighet främjas och man skapar metoder för att öka delaktigheten.

Läs mer om barnstrategin