Organisationer och medborgare

På bilden sitter ett barn i sin förälders famn medan hälsovårdaren lyssnar på barnets bröstkorg med stetoskop.

Barnstrategin är här - se publiceringen som en inspelning!

Barnstratgein är färdig! Ladda ner barnstrategin och se publiceringen av den nationella barnstrategin som en inspelning från 23.2.!

Organisationer har en betydande roll i barnstrategin

Organisationers och andra aktörers kunnande och sakkunskap har haft en betydande roll i beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin.

Frivilligorganisationerna uppmuntras att informera sina egna medlemmar och intressentgrupper om barnstrategin, så att så många barn, unga och vuxna som möjligt får kännedom om barnstrategin. 

Barnstrategin baserar sig på FN:s barnkonvention  

FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterade år 2011 att Finland saknar en övergripande policy och handlingsplan för ett fullständigt genomförande av konventionen – det vill säga en nationell barnstrategi.  

Organisationerna har aktivt främjat kännedomen om konventionen om barnets rättigheter och beredningen av barnstrategin i Finland. Organisationerna har också utvecklat bland annat utbildningen i barnets rättigheter, konsekvenserna för barn och barnbudgetering samt barnens delaktighet som en del av den egna verksamheten. Detta arbete har bidragit till beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin.  

Den nationella barnstrategin i korthet 

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering (vnk.fi) har man förbundit sig till att utarbeta en nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Visionen i strategin är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Genom strategin säkerställer man att barnens välfärd och rättigheter fullt ut tillgodoses, i den mån det är möjligt. 

Barnstrategin består av två faser: 

  • I den egentliga barnstrategin redogör man för de långsiktiga målen och åtgärderna. Strategin bereddes i en parlamentarisk kommitté under 2020. Strategin publicerades i februari 2021. 
  • I genomförandeplanen för strategin redogör man för regeringsperiodens (eller för motsvarande kortare period) mål, åtgärder och resurser. Den första genomförandeplanen utarbetas år 2021.  

Läs mer om barnstrategin