Myndigheter, organisationer och medborgare

På bilden sitter ett barn i sin förälders famn medan hälsovårdaren lyssnar på barnets bröstkorg med stetoskop.

För att främja barnstrategin och genomförandet av den ordnas flera evenemang

Du kan läsa mer om dina möjligheter att delta på vår sida Deltagande och evenemang. På sidan finns en lista över kommande och tidigare evenemang. Du hittar också länkar till inspelningarna av evenemangen på vår webbplats.

Deltagande och evenemang

Den nationella barnstrategin är allas sak

Målet för den nationella barnstrategin är ett Finland för alla barn. Barnstrategin gäller alla förvaltningsnivåer och förvaltningsområden. Strategin och genomförandeplanen genomförs tvärsektoriellt, nätverksbaserat och genom att samarbetsstrukturerna utvecklas. Hörandet av medborgarna har också en viktig roll i barnstrategiarbetet.

De centrala målen i barnstrategin hänför sig till bedömningen av konsekvenserna för barn, barnbudgeteringen och barnens delaktighet. I genomförandefasen utvecklas material för dessa och utbildning genomförs i samarbete med olika ministerier och tjänstemannaarbetsgruppen. I det nationella barnstrategiarbetet deltar också i hög grad organisationers och andra aktörers kompetens och sakkunskap.

Barnstrategin baserar sig på sektorsövergripande och förvaltningsövergripande arbete utan att medborgarnas delaktighet glöms bort

Barnstrategin baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Beredningen av barnstrategin har baserats på tjänstearbete som utförts vid statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådets kansli har också tillsatt en uppföljningsarbetsgrupp och en tjänstemannaarbetsgrupp som stöd för beredningen och genomförandet. Mer information om tjänstemannaarbetsgruppen och uppföljningsgruppen (på finska, stm.fi)

Organisationerna har aktivt främjat kännedomen om konventionen om barnets rättigheter och beredningen av barnstrategin i Finland. Organisationerna har också utvecklat bl.a. utbildningen i barnets rättigheter, konsekvenserna för barn och barnbudgetering samt barnens delaktighet som en del av sin egen verksamhet. Detta arbete har bidragit till beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin. Det är önskvärt att frivilligorganisationerna aktivt sprider information om barnstrategin till sina egna medlems- och intressentgrupper, så att så många barn, unga och vuxna som möjligt får kännedom om barnstrategin.

Också medborgare i alla åldrar, inklusive barn och unga, har kunnat påverka beredningen av barnstrategin. Läs mer om delaktigheten på vår webbsida om deltagande och evenemang.

Barnstrategin består av två faser:

  1. I den första fasen skrivs långsiktiga mål och åtgärder in i den egentliga barnstrategin. Detta gjordes genom parlamentarisk beredning som kommittéarbete under 2020. Barnstrategin publicerades i februari 2021.
  2. I den andra fasen antecknas i genomförandeplanen för strategin regeringsperiodens (eller motsvarande kortsiktiga) mål, åtgärder och deras resurser. För genomförandeplanen hölls under våren och sommaren 2021 en remiss- och samrådsrunda. Den första genomförandeplanen publicerades i oktober 2021. Du kan läsa mer om genomförandeplanen här.

Läs mer om Barnstrategin