Organisationer och medborgare

På bilden sitter ett barn i sin förälders famn medan hälsovårdaren lyssnar på barnets bröstkorg med stetoskop.

Organisationers och andra aktörers kunnande och sakkunskap har en betydande roll i beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin.  

Frivilligorganisationerna uppmuntras att informera sina egna medlemmar och intressentgrupper om barnstrategin, så att så många barn, unga och vuxna som möjligt får kännedom om barnstrategin. Hösten 2020 genomförs också workshoppar som främjar barns och ungas delaktighet. Mer information om delaktighet hittar du på Vill du delta? -sidan. En elektronisk enkät som främjar delaktigheten (stm.fi) genomfördes i september–oktober 2020. 

Barnstrategin baserar sig på FN:s barnkonvention  

FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterade år 2011 att Finland saknar en övergripande policy och handlingsplan för ett fullständigt genomförande av konventionen – det vill säga en nationell barnstrategi.  

Organisationerna har aktivt främjat kännedomen om konventionen om barnets rättigheter och beredningen av barnstrategin i Finland. Organisationerna har också utvecklat bland annat utbildningen i barnets rättigheter, konsekvenserna för barn och barnbudgetering samt barnens delaktighet som en del av den egna verksamheten. Detta arbete bidrar till beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin.  

Den nationella barnstrategin i korthet 

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering (vnk.fi) har man förbundit sig till att utarbeta en nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Visionen i strategin är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Genom strategin säkerställer man att barnens välfärd och rättigheter fullt ut tillgodoses, i den mån det är möjligt. 

Barnstrategin består av två faser: 

  • I den egentliga barnstrategin redogör man för de långsiktiga målen och åtgärderna. Strategin bereds i en parlamentarisk kommitté och den blir klar i slutet av 2020.  
  • I genomförandeplanen för strategin redogör man för regeringsperiodens (eller för motsvarande kortare period) mål, åtgärder och resurser. Den första genomförandeplanen utarbetas år 2021.  

Barnstrategin är ett gemensamt arbete  

Vi alla behövs i beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin. Statsrådets kansli har också tillsatt en uppföljningsarbetsgrupp och en tjänstemannaarbetsgrupp som stöd för beredningen och genomförandet.  

Läs mer om barnstrategin