Översikt

På bilden leker två barn utomhus i en park eller en skog. De undersöker innehållet i en stor håv.

Nationella barnstrategin publicerades 23.2.2021

Den nationella barnstrategin publicerades i februari 2021. Målet med strategin är att säkerställa att de rättigheter som tryggas i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland. Grundarbetet för strategin inleddes redan 2018 med arbetet Barnets tid 2040.

Ladda ner barnstrategin (pdf)

Se publiceringen av den nationella barnstrategin som en inspelning!

Se evenemanget av publiceringen i YouTube

Varför behövs barnstrategin?

En stor del av barnen i Finland har det bra, men det finns också många utmaningar när det gäller tillgodoseendet av barnens rättigheter. Olika beslut och åtgärder inverkar på barnens ställning, men dessa konsekvenser bedöms inte alltid tillräckligt omsorgsfullt på förhand och barnens åsikter och synpunkter beaktas inte på ett konsekvent sätt. I undersökningar har det framkommit att många barn och unga upplever diskriminering eller ensamhet. Alla barn får inte heller det stöd eller de tjänster som de behöver.

Barnstrategins vision

Barnstrategins vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Strategin bereddes i en parlamentarisk kommitté och den publicerades i februari 2021. Strategin kommer att bidra till att fastställa närmare åtgärder för att förbättra barnens ställning. Dessa åtgärder samlas i en genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod.

Deltagning

Barn, ungdomar och vuxna har kunnat påverka utarbetandet av barnstrategin genom att dela med sig av sina tankar om barnens ställning och rättigheter i en elektronisk undersökning under hösten 2020. Under hösten 2020 ordnades också workshoppar kring barns delaktighet i samarbete med organisationer. Läs mer on deltagandet.

Information har samlats in under beredningen av strategin på Publikationer-sidan.

Barnstrategin som grund för det beslutsfattande och den verksamhet som rör barn samt de helheter som beaktas i barnstrategin.