Översikt

På bilden leker två barn utomhus i en park eller en skog. De undersöker innehållet i en stor håv.

Nationell barnstrategi under beredning

En nationell barnstrategi bereds i Finland år 2020. Målet med strategin är att säkerställa att de rättigheter som tryggas i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland. Grundarbetet för strategin inleddes redan 2018 med arbetet Barnets tid 2040.

Varför behövs barnstrategin?

En stor del av barnen i Finland har det bra, men det finns också många utmaningar när det gäller tillgodoseendet av barnens rättigheter. Olika beslut och åtgärder inverkar på barnens ställning, men dessa konsekvenser bedöms inte alltid tillräckligt omsorgsfullt på förhand och barnens åsikter och synpunkter beaktas inte på ett konsekvent sätt. I undersökningar har det framkommit att många barn och unga upplever diskriminering eller ensamhet. Alla barn får inte heller det stöd eller de tjänster som de behöver.

Barnstrategins vision

Barnstrategins vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Strategin bereds som bäst i en parlamentarisk kommitté och den blir klar i slutet av 2020. När strategin har färdigställts kommer den att bidra till att fastställa närmare åtgärder för att förbättra barnens ställning. Dessa åtgärder samlas i en genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod.

Vill du delta i beredningen?

Barn, ungdomar och vuxna har redan kunnat påverka utarbetandet av barnstrategin genom att dela med sig av sina tankar om barnens ställning och rättigheter i en elektronisk undersökning under hösten 2020. Under hösten 2020 ordnas workshoppar kring barns delaktighet i samarbete med organisationer. Coronavirusläget beaktas i genomförandet av workshopparna. Läs mer on deltagandet. 

Du kan också bekanta dig med informationen på Publikationer-sidan, som samlats in under beredningen av strategin.

Barnstrategin som grund för det beslutsfattande och den verksamhet som rör barn samt de helheter som beaktas i barnstrategin.