Översikt

På bilden leker två barn utomhus i en park eller en skog. De undersöker innehållet i en stor håv.

Den nationella barnstrategin publicerades 23.2.2021

Den nationella barnstrategin som beretts under 2020 publicerades i februari 2021. Målet med strategin är att säkerställa att de rättigheter som tryggas i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland. Grundarbetet för strategin inleddes redan 2018 med arbetet Barnets tid 2040.

Ladda ner barnstrategin (pdf)

Vad är barnstrategin?

Syftet med barnstrategin är att främja genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter och tillgodoseendet av barnets rättigheter. Barnstrategin är en vision för ett barn- och familjevänligt Finland och den baserar sig på kunskap och forskning. I barnstrategin har antecknats nuläget i fråga om tillgodoseendet av barns och ungas välfärd och rättigheter i Finland samt de centrala målen och åtgärderna för att främja dessa.

Den nationella barnstrategin gäller alla som är under 18 år. I strategin beaktas dessutom i stor utsträckning familjerna som barnen lever i samt unga vuxna mellan barndomen och vuxenlivet.

Strategin bygger på tre huvudidéer som respekterar alla barns rättigheter, tar stor hänsyn till barnen i samhället och stöder barnens välbefinnande. Läs pressmeddelandet om publiceringen av barnstrategin på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Se vidstående video där barnombudsmannen Elina Pekkarinen och barnen diskuterar om barnstrategin! Se på YouTube videon Finland för alla barn.

Barnstrategins vision

Barnstrategins vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Strategin bereddes i en parlamentarisk kommitté och den publicerades i februari 2021. Strategin kommer att bidra till att fastställa närmare åtgärder för att förbättra barnens ställning. Dessa åtgärder samlas i en genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod.

På bilden finns en ljusgrön pil som går från vänster till höger och ovanför finns textlådor och nedanför franska streck. I textlådorna presenteras de olika faserna i beredningen och genomförandet av den nationella barnstrategin i kronologisk ordning.

Bild: Strukturen för beredningen av den nationella barnstrategin.

Varför behövs barnstrategin och genomförandeplanen för den?

Målet med barnstrategin är att skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter – ett Finland för alla barn! En stor del av barnen i Finland har det bra, men det finns också många utmaningar när det gäller tillgodoseendet av barnens rättigheter. Olika beslut och åtgärder inverkar på barnens ställning, men dessa konsekvenser bedöms inte alltid tillräckligt omsorgsfullt på förhand och barnens åsikter och synpunkter beaktas inte på ett konsekvent sätt. I undersökningar har det framkommit att många barn och unga upplever diskriminering eller ensamhet. Alla barn får inte heller det stöd eller de tjänster som de behöver.

Barnstrategin styr den genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod. Genom genomförandet av strategin säkerställs att alla barns rättigheter tillgodoses så fullt ut som möjligt. Genom genomförandeplanen påverkas hur riktlinjerna i strategin främjas under regeringsperioden.

Du kan också sätta dig in i den information som samlats in under beredningen av strategin på sidan Publikationer. Du kan se fler videor om barnstrategin på Youtube-kanalen för barnets rättigheter!

Har du några frågor?

Mer information om barnstrategin får du av Laura Kuusio, laura.kuusio@gov.fi, tfn 050 476 5118.

 

Barnstrategin som grund för det beslutsfattande och den verksamhet som rör barn samt de helheter som beaktas i barnstrategin.

Bild: Barnstrategins roll som grund och ram för beslutsfattande och verksamhet som rör barn.