Publikationer

Barnstrategin och dess beredning baserar sig på ett omfattande utredningsarbete om barnets rättigheter och barns och familjers välfärd i Finland. För genomförandet av strategin utarbetas dessutom bakgrundsmaterial.

På denna sida hittar du de centrala publikationer som arbetet resulterat i. Via länkarna nedan hittar du också bloggar och pressmeddelanden samt alla publikationer i kronologisk ordning.

Genomförandeplanen (höst 2021)

Barnstrategin (vinter 2021)


Anvisningar för kommuner och för välfärdsområdesfullmäktige, ungdomsfullmäktige och övriga förtroendevalda och tjänsteinnehavare (vinter 2022)

Handbok i hörande av barn för lagberedare (höst 2021)

Handbok om bedömning av konsekvenserna för barn för lagberedare (höst 2021)

Barns delaktighet (hösten och vintern 2020, sommaren 2021)

Vid beredningen av barnstrategin är det viktigt att beakta barns och ungas tankar. Genomförandet av barns och ungas delaktighet medför skyldigheter för vuxna, och därför utreds grunderna för och genomförandet av delaktighet i strategiarbetet. Barns och ungas – och även vuxnas och yrkespersoners – tankar utreddes under hösten 2020.

Coronaepidemins konsekvenser (sommaren och hösten 2020)

Coronavirusepidemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den har på många sätt påverkat barnens rättigheter och ställning i Finland. I samband med barnstrategin finns en arbetsgrupp 25.5.–31.10.2020. Den bedömer dessa konsekvenser och överväger olika åtgärder för att lindra de skadliga konsekvenserna.

Rättsligt grundarbete (våren 2020)

Barnstrategin stöder sig starkt på skyldigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra förpliktelser som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. I en publikation som utkom våren 2020 har man sammanställt dessa förpliktelser i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt de internationella rekommendationerna som gäller dem.

Barnets tid 2040 (2019)

Det arbete som ligger till grund för barnstrategin inleddes år 2018 med projektet Barnets tid 2040. Som ett resultat av projektet har utredningen Barnets tid 2040 publicerats, där man skissar upp olika möjligheter och scenarier för 2040, samt en forskargrupps rapport som stöder utredningen.