FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes av generalförsamlingen 20.11.1989 och trädde internationellt i kraft 2.9.1990.

Suomi deltog aktivt i beredningen och utarbetandet av konventionen om barnets rättigheter samt undertecknade konventionen bland de första staterna 1990.

I Finland trädde konventionen om barnets rättigheter i kraft 1991 och konventionen ingår i Finlands rättssystem och gäller som lag i Finland. Då Finland ratificerade konventionen om barnets rättigheter förband sig Finland att trygga barnets alla rättigheter samt att skydda och främja dem.

Konventionen om barnets rättigheter gäller alla barn under 18 år.

Kommitté övervakar verkställandet

FN:s kommitté för barnens rättigheter övervakar att FN:s konvention om barnets rättigheter och därtill hörande valbara protokoll efterlevs och att rättigheterna verkställs. Kommittén för barnens rättigheter ger rekommendationer om hur konventionen verkställs och om hur den borde tillämpas.

Ansvaret för verkställandet av konventionen på nationellt plan har regeringarna i konventionsstaterna. Konventionsstaterna rapporterar regelbundet till kommittén för barnens rättigheter hur konventionen verkställs.

Prioritering av barnets bästa

Avtalspunkten som förpliktar till att prioritera barnets bästa är nyckeln till att förstå barnkonventionen.

Barnets bästa fastställs för ett enskilt barn situations- och fallspecifikt och i bedömningen ingår alltid också en tolkning. Fastställandet av barnets bästa förutsätter av vuxna god kännedom om barnets rättigheter och att de vuxna är medvetna om barnens åsikter.

Då barnets bästa och välbefinnande övervägs, används som hjälp också aktuella och de senaste uppgifterna om bland annat barnets uppväxt och utveckling samt kvaliteten hos och betydelsen av interaktiva relationer.

Kommittén för barnens rättigheter anser att uppmärksamhet ska fästas vid barnets egna uppfattningar, barnets identitet och bakgrund, värnandet av familjen och familjerelationerna, vårdnaden av barn, frågor som gäller skydd och säkerhet, barnets utsatta ställning, barnets hälsa och barnets utbildning.

Fyra allmänna principer

I konventionen har utsetts fyra skyldigheter till allmänna principer, vilka ska beaktas i tolkningen av alla avtalspunkter; förbudet mot diskriminering (artikel 2), prioritering av barnets bästa (artikel 3 punkt 1), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och barnets rätt att höras (artikel 12).

Tolkningsanvisningar för allmänna kommentarer

FN:s kommitté för barnets rättigheter offentliggör allmänna kommentarer vilka ska betraktas som tolkningsanvisningar för konventionens principer och bestämmelser.

Konventionsstaterna har inte separat förbundit sig att följa kommitténs allmänna kommentarer. De allmänna kommentarerna ska ändå ges stor vikt då konventionen tolkas på nationellt plan.

www.lapsenoikeudet.fi