Rekisteriseloste

Tämä on Lastensuojelun Keskusliiton EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.11.2022, päivitetty 5.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Lastensuojelun Keskusliitto ry (Y-tunnus 0116660-0)
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki.
Puh.050 411 2380

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Talouspäällikkö Juhani Lehto, juhani.lehto(a)lskl.fi

3. Rekisterin nimi

Lapsen oikeuksien viestintäverkoston tapahtuma-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus tietojen käyttöön.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, kilpailujen ja erilaisten kyselyjen järjestäminen ja osallistujien kartoittaminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, kilpailujen koordinointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä palvelun kehittämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite sekä muut asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät tiedot.

Kilpailujen ja vastaavien osalta rekisteröidään myös kilpailuun osallistuvan tekemiä tuotoksia, kuten kirjoituksia, kuvia tai muita vastaavia teoksia.

Tietoja säilytetään erikseen määriteltävän keston ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa ja tapahtumissa.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan asemavaltuuden perusteella kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ilman asianomaisten nimenomaista suostumusta. Tapahtuma- ja kilpailupalveluiden kulloisetkin yhteistyökumppanit saavat säännönmukaisesti tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden tiedot. Lapsenoikeudet.fi -verkkosivuston kautta voidaan kerätä tietoja Lastensuojelun Keskusliiton ja Lapsen oikeuksien viestintäverkoston ohella myös pääyhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Ensisijaiset yhteistyökumppanimme ovat Lapset mukaan töihin -kampanjasivuston osalta lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä Lapsistrategia-kampanjasivuston osalta sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Mikäli rekisteriin annetaan tietoja liittyen Lapsistrategian, Lapset mukaan töihin -päivän tai Lasten vuoro -kampanjan kyselyihin, tapahtumiin tai muuhun vastaavaan, tiedot luovutetaan kampanjan järjestäjälle siltä osin, että kilpailun, tapahtuman tai vastaavan toteutus mahdollistuu. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu myös tällöin asiakkaan suostumukseen.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin siihen on asiakkaan suostumus.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta uutiskirjeisiin ja sähköpostimarkkinointiin käytettävää Mailchimp-palvelua. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja listataan pääosin WordPressin Gravity Forms -lomakkeisiin, Lyytiin, Webropoliin ja MailChimp -palveluun.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).