Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kaikki ihmisoikeudet koskevat myös lapsia ja lasten oikeudet on turvattu myös erillisellä Lapsen oikeuksien sopimuksella, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989.  Suomessa sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991 (finlex.fi)  

Vain todella tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tätä periaatetta kutsutaan ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuudeksi. Kaikki lasten hyvinvoinnin kannalta myönteisetkään asiat eivät siis ole ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ovat myös luovuttamattomia ne kuuluvat jokaiselle hänen ihmisarvonsa vuoksi, eikä niitä voi ottaa tai antaa pois.

Lisäksi ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Tämä tarkoittaa, että eri oikeudet muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen oikeus on lähtökohtaisesti yhtä tärkeä. Minkään oikeuden loukkaamista ei siis voi perustella toisella ihmisoikeudella. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus puolestaan tarkoittaa, että vaikka kulttuurien ominaispiirteet voidaan ottaa ihmisoikeuksien toimeenpanossa huomioon, ei ihmisoikeusloukkauksia voi perustella kulttuurilla.   

Kuten muut ihmisoikeussopimukset, myös lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtiota. Valtion on sekä edistettävä aktiivisesti lasten oikeuksien toteutumista että suojeltava lapsia oikeuksien loukkaamiselta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsen oikeudet turvaavaa lainsäädäntöä, politiikkaohjelmia ja budjetointia. Valtio ei myöskään itse saa loukata lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kuntia ja muita toimijoita, joille valtio jakaa tehtäviään.   

Valtiolla on myös velvollisuus huolehtia, että sekä lapset itse että vanhemmat ja muut aikuiset tuntevat lapsen oikeudet. Muilla aikuisilla tarkoitetaan esimerkiksi lasten parissa työskenteleviä tai lapsia koskevia päätöksiä tekeviä ihmisiä.

Kun lapsen oikeudet tunnetaan, osataan esimerkiksi päätökset valmistella ja palvelut järjestää niin, että ne tukevat lapsen oikeuksien toteutumista eivätkä ratkaisut syrji ketään. Lasten itsensä on tärkeä ymmärtää omat oikeutensa siksi, että tällöin he tunnistavat, mikäli heitä kohdellaan väärin.

Katso perustietoa lapsen oikeuksista videoistamme!

Katso Intagramista videomme, joissa lapsen oikeuksista kerrotaan tiivistetysti. Voit katsoa videot myös ilman Instagram-tiliä. Videot käsittelevät seuraavia aiheita:

  1. Lapsen oikeudet – mitä ne ovat?
  2. Mitä lapsen oikeuksiin kuuluu?
  3. Toteutuvatko lapsen oikeudet Suomessa?
  4. Onko lapsen mielipiteellä väliä?

Katso videot lapsen oikeuksista Instagramista!