Sopimuksen yleisperiaatteet

Sopimuksen yleisperiaatteet

Lapsen etu (3 artikla 1 kohta) ja lapsen oikeus saada näkemykset huomioon otetuiksi (12 artikla) ovat lapsen oikeuksien sopimuksen peruspilareita yhdessä 2 artiklan (syrjinnän kielto) ja 6 artiklan (lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen) kanssa.

Nämä neljä artiklaa muodostavat sen pohjan, jolle kaikki muut sopimuksen takaamat oikeudet perustuvat. Lapsen oikeuksien komitea on nimennyt ne yleisperiaatteiksi, joiden kautta muita lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita on tulkittava. Erityisen tärkeää on lapsen oikeuksien komitean mukaan (.doc, lapsiasia.fi) varmistaa, että sopijavaltioiden kansallinen lainsäädäntö heijastaa yleissopimuksessa määriteltyjä yleisperiaatteita.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan mukaisesti valtioilla on velvollisuus kunnioittaa ja taata yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista erottelua.

Lapsen edun ensisijaisuuden velvoite (3 artikla 1 kohta) edellyttää aktiivisia toimenpiteitä kaikissa lapsia koskevissa viranomaisten toimissa ja päätöksissä. Julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa edellytetään sovellettavan lapsen edun periaatetta järjestelmällisesti, kun ne harkitsevat, miten niiden päätökset ja toimet vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artiklan velvoitetta lapsen oikeudesta kehitykseen tulisi valtioiden tulkita sen laajimmassa merkityksessä. Komitean mukaan (.doc, lapsiasia.fi) yleissopimuksessa “kehitys” on ymmärrettävä kokonaisvaltaisena käsitteenä, johon sisältyy lapsen fyysinen, psyykkinen, hengellinen, moraalinen ja sosiaalinen kehitys.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana niin oikeuksiensa edistämisessä, toteuttamisessa kuin valvonnassakin. Sopimuksen 12 artiklan ensimmäinen kohta edellyttää, että valtiot varmistavat lapsille, jotka kykenevät muodostamaan näkemyksensä, oikeuden ilmaista ne vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lapsen näkemyksille tulee myös antaa asianmukainen painoarvo lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Sopimuksen 12 artiklan toisen kohdan mukaisesti lapsella on oikeus tulla kuulluksi kaikissa häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä.