Valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin

Valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin (finlex.fi) tuli Suomessa voimaan 10 päivänä toukokuuta 2002 (SopS 30–31/2002). Pöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa yleissopimuksen suojaamien oikeuksien täytäntöönpanoa suojelemalla lapsia eli kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä entistä tehokkaammin joutumasta aseellisiin selkkauksiin. Pöytäkirja edellyttää, että alle 18-vuotiaiden suoranainen osallistuminen vihollisuuksiin tulee estää samoin kuin heidän värväämisensä pakolla asevoimiin ja nostaa vapaaehtoisen asevoimiin värväyksen ikärajaa olemassa olevasta 15 vuoden ikärajasta korkeammaksi.

Pöytäkirja myös velvoittaa sopimuspuolet antamaan tarvittaessa asianmukaista apua pöytäkirjan vastaisten tekojen uhrien kuntouttamiseksi ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamiseksi.
Lapsen oikeuksien sopimuksen 38 ja 39 artikloissa on määräyksiä lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, heidän värväämisestään ja suojelemisestaan sekä kuntouttamisesta ja sopeuttamisesta takaisin yhteiskuntaan.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.