YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Lapsen oikeuksien sopimuksen ymmärtämiseksi ja sopimusvelvoitteiden oikeaa tulkintaa varmistamaan lapsen oikeuksien komitea on antanut yleiskommentteja (General Comments; GC) liittyen sopimuksen eri oikeuksiin (ohchr.org). Sopimusta tulee lukea yhdessä yleiskommenttien ja komitean antamien maakohtaisten päätelmien, suositusten ja huomautusten (Concluding Observations to Member States; CO) kanssa (ohcrh.org). Merkitystä on myös komitean järjestämillä yleiskeskusteluilla (Days of General Discussion; DGD), joita komitea järjestää lapsen oikeuksiin liittyen (ohcrh.org) ja jotka tähtäävät sopimuksen sisällön syvempään ymmärtämiseen. Sopimusvaltioiden tulisi aktiivisesti ottaa niihin osaa ja myös seurata niiden tuloksena annettuja asiakirjoja.

Vaikka sopimusvaltiot eivät ole erikseen sitoutuneet noudattamaan komitean yleiskommentteja, niille tulee kuitenkin antaa merkittävä painoarvo sopimuksen tulkinnassa kansallisella tasolla. Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit ovat lapsen oikeuksien sopimuksen ymmärtämisen kannalta arvovaltaisimman ihmisoikeusinstanssin antamia.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit on julkaistu komitean sivuilla muun muassa englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. Lapsiasiavaltuutettu on käännättänyt osan yleiskommenteista suomeksi ja ne löytyvät lapsiasiavaltuutetun sivuilta (lapsiasia.fi). Ruotsinkielisenä komitean yleiskommentit ovat luettavissa Ruotsin lapsiasiavaltuutetun sivuilla (barnombudsmannen.se).

Yleiskommentit ja niiden suomennokset

Yleiskommentti nro 1 (2001): 29 artiklan 1 kohta: Koulutuksen tavoitteet (pdf)
General comment No. 2: The Role of Independent National Human Rights Institutions in the Protection and Promotion of the Rights of the Child Treaty bodies Search CRC/GC/2002/2 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 2 (2002): Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli (pdf)

General comment No. 3 (2003): HIV/AIDS and the rights of the children CRC/GC/2003/3 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 3 (2003): HIVsta/AIDSista ja lapsen oikeuksista (pdf)

General comment No. 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child CRC/GC/2003/4 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 4 (2003): nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä (pdf)

General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child CRC/GC/2003/5 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 5 (2003): Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet (pdf)

General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin CRC CRC/GC/2005/6 (ohcrh.org)
Yleiskommentti nro 6 (2005): Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella (pdf)

General comment No. 7 (2005): Implementing child rights in early childhood CRC/C/GC/7/Rev.1 (ohcrh.org)
Yleiskommentti nro 7 (2006): Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa (pdf)

General Comment No. 8 (2006):The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia) CRC/C/GC/8 (pdf)
Yleiskommentti nro 8 (2006): Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta rankaisumuodoilta (pdf)

General Comment No. 9 (2006): The rights of children with disabilities CRC/C/GC/9 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 9 (2006): Vammaisten lasten oikeudet (pdf)

General Comment No. 10 (2007): Children’s rights in juvenile justice CRC/C/GC/10 (pdf)
Yleiskommentti nro 10 (2007): Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa (pdf)

General Comments No. 11 (2009): Indigenous children and their rights under the Convention CRC/C/GC/11 (ohcrh.org)
Yleiskommentti nro 11 (2009) Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksen mukaiset oikeutensa (pdf)

General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard CRC/C/GC/12 (pdf)
Yleiskommentti nro 12 (2009): Lapsen oikeus tulla kuulluksi (pdf)

General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence CRC/C/GC/13 (pdf)
Yleiskommentti nro 13 (2011): Lapsen oikeus olla joutumatta väkivallan kohteeksi (pdf)

General comment No. 14 (2013): on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) CRC/C/GC/14 (pdf)
Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta, pdf)

General comment No. 15 (2013): on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24) CRC/C/GC/15 (ohcrh.org)
Yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla, pdf)

General comment No. 16 (2013): on St ate obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights CRC/C/GC/16 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 16 (2013): sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin (pdf)

General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31) CRC/C/GC/17 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla, pdf)

Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices CRC/C/GC/18 (ohcrh.org)

Yleiskommentti nro 18 (2014): haitallisista käytännöistä, yhteiskommentti CEDAW-komitean kanssa (pdf)

General comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4), CRC/C/GC/19 (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 19 (2016): julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla, pdf)

General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence
Yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä (pdf)

General comment No. 21 (2017) on children in street situations (CRC/C/GC/21) (ochhr.org)
Yleiskommentti nro 21 (2017) katuoloissa elävistä lapsista (pdf)

Yleiskommentti nro 22 (2017) lasten ihmisoikeuksia koskevista yleisperiaatteista kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä (pdf), yhteiskommentti siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean kanssa

Yleiskommentti nro 23 (2017) lasten ihmisoikeuksiin kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä liittyvistä valtioiden velvollisuuksista lähtö-, kauttakulku-, kohde- ja paluumaissa (pdf), yhteiskommentti siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean kanssa

General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system (CRC/C/GC/24) (ohchr.org)
Yleiskommentti nro 24 (2019) lapsen oikeuksista rikosoikeusjärjestelmässä (pdf)

General comment No. 25. (2021) on children’s rights in relation to the digital environment (ohchr.org)
Yleiskommentti No. 25 (2021) digitaaliseen ympäristöön liittyvistä lapsen oikeuksista (pdf)

Joint General Comment No. 3 of the CMW and No. 22 of the CRC in the context of International Migration: General principles CMW/C/GC/3/CRC/C/GC/22 (ohchr.org)

Joint General Comment No. 4 of the CMW and No. 23 of the CRC in the context of International Migration States parties’ obligations in particular with respect to countries of transit and destination CMW/C/GC/4/CRC/C/GC/23 (ohchr.org)