Lapsen oikeuksien komitea

Artikla 43 sisältää määräykset lapsen oikeuksien komiteasta, sen jäsenten valitsemisesta ja tehtävistä sekä menettelytavoista. Komitea koostuu 18 jäsenestä (englanniksi, ohchr.org). Artiklan 43 toisen kohdan mukaan komitean jäsenten tulee olla korkean moraalin ja yleissopimuksen alueelta hyvän asiantuntemuksen omaavia asiantuntijoita. He ovat siten ihmisoikeuskysymyksiin hyvin perehtyneitä henkilöitä. Komitean jäsenet valitaan vaaleilla (englanniksi, ohchr.org) sopimusvaltioiden kokouksessa. He ovat riippumattomia sopimusvaltioihin nähden. Jäsenen toimikausi kestää neljä vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen, jos hänet asetetaan ehdolle nelivuotisen toimikauden päättyessä.

Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja raportoijan. Puheenjohtajana toimii Ms. Renate Winter Itävallasta.

Komitea kokoontuu Genevessä, Sveitsissä kolme kertaa vuodessa (englanniksi, ohchr.org).

Lapsen oikeuksien komitean tehtävät

Komitean tehtävänä on seurata sopimusvaltioiden toimia lapsen oikeuksien toteutumisen hyväksi (englanniksi, ohchr.org). Komitea seuraa sopimuksen ja sen ensimmäisen ja toisen valinnaisen pöytäkirjan velvoitteiden toteuttamista ja täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa maakohtaisen ja tietyin määräajoin tapahtuvan raportoinnin keinoin. Komitea antaa sopimusvaltiolle päätelmät ja suositukset raportin käsiteltyään. Lisätietoa löytyy kohdasta seurantajärjestelmä.

Komitean tehtävänä on myös käsitellä kolmannen valinnaisen pöytäkirjan ratifioineista maista tulevia valituksia. Katso lisää aiheesta täältä.

Komitea julkaisee myös yleiskommentteja (englanniksi, ohchr.org), jotka sisältävät sopimuksen periaatteiden ja määräysten tulkintaohjeita.

Komitea järjestää myös yleisiä keskustelupäiviä ajankohtaisiksi katsomistaan aiheista. Lisätietoa keskustelupäivien aiheista ja materiaaleista löytyy komitean sivuilta (englanniksi, ohchr.org).

Lähdemateriaaleja

Hakalehto-Wainio, Suvianna (2014) Lasten oikeudet lapsen oikeuksien sopimuksessa. Teoksessa Timo Koivurova & Elina Pirjatanniemi (toim.) Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 133-164.

UNICEF (2011) Lapsen oikeuksien käsikirja. Helsinki: Edita.