Uppföljning av konventionen om barnets rättigheter

 

Poika kiipeilee puussa.

Det är viktigt att genomförandet och verkställandet av FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll övervakas och uppföljs regelbundet, för att man ska få aktuell information om barnets ställning i samhället och fullföljandet av deras rättigheter i de fördragsslutande staterna. Genomförandet av barnkonventionen övervakas på det internationella planet av FN:s kommitté för barnets rättigheter (på engelska, ohchr.org). Ansvaret för att verkställa avtalet på nationell nivå ligger hos de fördragsslutande staternas regeringar. De fördragsslutande staterna har skyldighet att regelbundet rapportera genomförandet av konventionen till kommittén för barnets rättigheter. Utöver denna internationella mekanism för periodisk rapportering behövs nationella förfaranden för att säkerställa att de rättigheter som tryggats i konventionen förverkligas i de fördragsslutande staterna.

Konventionens tredje fakultativa protokoll möjliggör också ett individuellt klagomålsförfarande. Det innebär att klagomål från de stater som ratificerat protokollet och som gäller eventuella kränkningar av barnets rättigheter kan hänskjutas till kommittén för barnets rättigheter. I Finland pågår fortfarande processen för att sätta protokollet i kraft och därför är det inte ännu möjligt att anföra individuella klagomål.