Vanliga frågor

Varför finns det en separat konvention om barnets rättigheter? Gäller de allmänna konventionerna om mänskliga rättigheter inte barn?

Alla mänskliga rättigheter gäller också barnen. En separat konvention om barnets rättigheter har upprättats för att vi bättre har börjat inse hur de mänskliga rättigheterna utvecklas: man har märkt att allas rättigheter inte tillgodoses lika bra och därför har det ansetts nödvändigt att stärka tillgodoseendet av rättigheterna genom separata avtal.

I konventionen om barnets rättigheter ingår i stor utsträckning samma rättigheter som i de allmänna människorättskonventionerna, men också sådana rättigheter som endast gäller barn. Exempelvis skyldigheten att ställa barnets bästa i första hand samt rätten till vila och lek är rättigheter som har tryggats särskilt för barn. Syftet med konventionen om barnets rättigheter är att stärka barnets rättigheter, dvs. vi ska inte låta någon tro att barnets rättigheter är mindre viktiga. Läs mer om barnets rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna.

Hur definieras barnets bästa?

Med tanke på barnets rättigheter är utgångspunkten för definitionen av barnets bästa att eftersträva en lösning där barnets alla rättigheter tillgodoses så fullt ut som möjligt.

Barnets bästa får dock aldrig användas som grund för att vägra tillämpa barnets rättigheter – till exempel kroppslig aga kan aldrig anses vara barnets bästa.

Barnen har många rättigheter. Har barnen också skyldigheter?

Genom att undervisa om de mänskliga rättigheterna fostras barn som både känner till sina egna rättigheter och respekterar andras rättigheter och som vid behov också kan försvara dessa båda.

Varför ska man lyssna på barn, är det inte de vuxnas uppgift att fatta beslut?

Att fråga barnets åsikter är inte detsamma som att överföra beslutanderätten och beslutsansvaret från de vuxna till barnet. Det slutliga beslutet om barnets angelägenheter fattas alltid av en vuxen och det är viktigt att barnet också informeras om detta. Ett barn får inte tro att det är barnet som har ansvar för beslutsfattande.

Barnet har också alltid rätt att låta bli att säga sin åsikt. Barnets åsikt ska beaktas när beslut övervägs och med beaktande av barnets ålders- och utvecklingsnivå. Hörandet av barn lönar sig också av många andra orsaker: när vuxna beaktar ett barns åsikter inverkar detta positivt på barnets självkänsla och sporrar det till aktivitet.

Det handlar också om att skydda barnet: ett barn vars synpunkter vuxna lyssnar på i vardagen kan och vågar också berätta för vuxna om barnet behandlas illa.

Vad händer om en stat bryter mot barnets rättigheter?

Den internationella övervakningen av de mänskliga rättigheterna är inte alltid lika effektiv som tillgodoseendet av barnets rättigheter borde vara. Till exempel om en stat inte följer barnrättskommitténs rekommendationer medför det inga rättsliga påföljder för staten.
Tack vare uppföljningen förblir kränkningar av barnens rättigheter dock inte dolda, och till exempel medierna och organisationerna kan försöka påverka så att staten ändrar sin verksamhet. Läs mer om uppföljningen av konventionen om barnets rättigheter.