Ett barn med Downs syndrom leker med ett jordklot.

Veckan för barnets rättigheter firas i år mellan den 18 och den 24 november 2024. Veckans tema är varje barns rätt att lära sig, #JagFårLäraMig #DuFårLäraDig. Temat uppmanar till att reflektera över betydelsen av lärande för barnets välbefinnande och utveckling och påminner om glädjen av att lära sig nytt.

Lärande innebär medvetet eller omedvetet skaffande av nya kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig ständigt nytt genom att öva, experimentera och genom att följa exempel. Insikter, nya kunskaper och färdigheter kan som bäst ge mycket glädje.

Även FN:s barnkonvention påminner om barnets rätt att lära sig. De i konventionen fastställda målen för utbildning är relaterade både till barnets tillväxt, utveckling och till att bli en ansvarsfull medlem i samhället. Barnet har rätt till kunskap, och formell utbildning bör stödja utvecklingen av barnets personlighet, talanger och färdigheter. Den första allmänna kommentaren från FN:s kommitté för barnets rättigheter påminner om att lärande sker överallt i barnets vardag, inte bara i skolan.

Barn lär sig överallt och gärna

Barn och unga själva inser väl att lärande sker överallt. Enligt en undersökning genomförd av Centralförbundet för Barnskydd upplever 10–17-åringar i Finland att de lär sig mest från sina vänner (81 %), från sina familjer och andra närstående (78 %), samt från internet (73 %). 70 % anser också att skolan och hobbyer är centrala lärandemiljöer. För 68 % är nytt lärande oftast eller alltid roligt, och endast 4 % av barnen och ungdomarna svarar att de inte gillar att lära sig nytt. Undersökningen besvarades av 14,920 barn och unga i åldrarna 10–17 i början av 2024.

Staten har en skyldighet att se till att varje barns rätt till att lära sig uppfylls även i formella läromiljöer, såsom skolan och förskolan. I Finland har utbildning setts som något värdefullt, något som man har velat investera i och som har främjat jämlikheten i vårt samhälle. Under de senaste åren har dock oron över grundskolans tillstånd och kunskapsskillnader ökat. Finland har varit ett av de få länderna där ekonomiska investeringarna i utbildning har minskat under 2010-talet.

Nelson Mandela har sagt att utbildning är det mest effektiva vapnet för att förändra världen. Denna visdom är också inskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är staternas skyldighet att se till att varje barn goda redskap och kunskap i livet och samtidigt möjligheten att göra världen bättre, påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Var och en kan främja barnets rättigheter

Vad, hur och var lär sig barn i dagens värld? Får varje barn i Finland tillräckliga förutsättningar för att skapa ett bra liv? Veckan för barnets rättigheter den 18–24 november 2024 uppmanar att uppmärksamma barns rätt att lära sig, utbildningens betydelse och glädjen av att lära sig nytt. Hashtaggarna #JagFårLäraMig och #DuFårLäraDig används som identifieringar för temat.

Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter arrangerar under november en temavecka om barnets rättigheter i skolor, förskolor och fritidsaktiviteter, där barn och unga får fördjupa sig i sina rättigheter genom övningar, information och läromaterial. Skolelever har genom uppgifter också möjlighet att skicka hälsningar till beslutsfattare. Med hjälp av de kostnadsfria kommunikationsmaterialen på Barnets rättigheters webbplats kan vem som helst främja förverkligandet av barnets rättigheter. Evenemang inom temaveckan kan också ordnas i klubbar, hobbyer eller olika typs händelser.

Under 2024 kommer barnombudsmannen också att lyssna på barn angående frågor om utbildning och genomföra en barnbarometer om utbildning.

Konventionen om barnets rättigheter:

  • FN:s allmänna förklaring om barnets rättigheter antogs vid FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
  • I Finland trädde FN:s konvention om barnets rättigheter i kraft som lag från början av 1991.
  • Konventionen om barnets rättigheter är det mest omfattande avtal om mänskliga rättigheter i världen och endast USA är inte medlem i den bland FN:s medlemsstater.
  • Konventionen om barnets rättigheter ålägger stater att se till att barnets rättigheter uppfylls och att informera om dem.
  • Barnkonventionens dag firas årligen den 20 november och är en etablerad flaggdag i Finland.
  • Temat för Veckan för barnets rättigheter år 2024 är barnets rätt att lära sig. Veckan arrangeras av kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som koordineras av Centralförbundet för Barnskydd och leds av barnombudsmannen.
  • På fredagen den 22 november 2024 arrangeras också Barn med på jobbet-dagen, då tusentals barn bekantar sig med arbetsplatser runt om i Finland.

Läs mer:

För mer information:

Kommunikationsexpert Maria Talvitie, maria.talvitie@lskl.fi, tel. 040 868 0260

Direktör för kommunikation och påverkan Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, tel. 050 3533 480