Tema

Temat för barnets rättigheter 2020 är barnets rätt till framtiden

Det är ett paraplytema som man kan närma sig via flera olika konventionsartiklar.Valet av tema påverkades i betydande grad av barnens och de ungas växande oro för miljön, i synnerhet klimatförändringen. Även om diskussionerna om klimatförändringen när barnkonventionen skrevs inte var lika omfattande som nuförtiden, har man i konventionen beaktat en icke-förorenad miljö som tryggar barnets uppväxtförhållanden (artikel 24). Kommunikationsnätverket vill uppmuntra vuxna att tillsammans med barn och unga behandla detta tema som är viktigt dem.

Vi vill särskilt stärka barnens och ungdomarnas tro på möjligheterna att skapa en bättre värld och därigenom skapa utrymme för positiva framtidsvisioner. Vad kan vi göra i vår vardag och hemma för att bromsa och stoppa klimatförändringen, vad kan vi göra i skolan? Hur har kommunerna redan ändrat på sin verksamhet så att den blir koldioxidneutral, och vilka lösningar har vetenskapsmännen hittat?

Varje barn har rätt till liv och utveckling

Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) har å sin sida ett starkt samband med inlärning och drömyrken, men också t.ex. till tillgången till mentalvårdstjänster, som de unga själva i flera olika sammanhang har önskat att ska förbättras. Genom att stödja familjerna kan man å sin sida stärka barnets uppväxtförhållanden och ge dem tro på framtiden även när omkringliggande förhållanden belastar föräldrarna.

Mångfalden bland barn och unga samt olika uppväxtmiljöer ger temat ett jämlikhetsperspektiv (artikel 2). För vem ser framtiden ljus ut, vems framtidsdrömmar beslöjas av mörka moln? Finns det arbetsplatser i hembygden ännu när man själv är vuxen och vill bilda familj där? Vem oroar sig så mycket för nästa vecka att krafterna inte räcker till för att fundera längre framåt i tiden? Hur ser framtidsdrömmarna och framtidsutsikterna ut på olika håll i världen?

Att tala om framtiden blir allt viktigare

Under coronaepidemin är det ännu viktigare att tala om framtiden. Enligt en utredning av Barn- och ungdomsstiftelsen (på finska)  tänker högstadieeleverna nu mer på framtiden än tidigare.

Vi måste se till att varje barn och ung person även i Finland efter coronaepidemin vågar drömma och får vägkost för att skapa sin egen framtid.

#rätttilframtiden #oikeustulevaisuuteen