Tema 2022: Barnet har rätt till trygghet

Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2022 är barnets rätt till trygghet. Temat syns i organisationernas, statens, kommunernas, församlingarnas och fritidsaktörernas verksamhet och kommunikation under hela året.

Både konventionen om barnets rättigheter och den nationella lagstiftningen förpliktar oss att se till att det är tryggt för barnen att leva och växa. Barns och ungas trygghet bildas av en trygg omgivning, trygga människorelationer och egen upplevelse av trygghet. Alla dessa kan påverkas: tryggheten kan främjas till exempel genom lagstiftning, trafikplanering, stöd till familjer och genom att bekämpa diskriminering.

Även om barnens och de ungas trygghet i Finland i många avseenden har förbättrats under de senaste årtiondena, finns det också problem. Internt våld bland barn och unga har väckt diskussion och de unga själva har fört fram sin oro över mobbning och sina önskemål om stöd för psykisk hälsa. Utifrån enkäten om skolhälsa (2021) har i synnerhet flickors erfarenheter av sexuella trakasserier ökat betydligt.

Under året lyfter man i kommunikationen om barnets rättigheter fram olika frågor som gäller tryggheten och stärkandet av den, såväl utifrån barnens och de ungas vardag som genom att betrakta strukturerna och genom att identifiera globala fenomen.

Temat valdes i december 2021. Då identifierades pandemin och klimatkrisen som globala fenomen som undergräver trygghetskänslan hos barn och unga. Redan i början av mars uppstod vid sidan av dessa ett nytt orosmoment i anslutning till tryggheten, ett krig som ytterligare har ökat känslan av otrygghet hos många barn och unga. När världen genomgår en ständig omvälvning är det särskilt viktigt att lyssna på barns och ungas egna åsikter och erfarenheter om trygghet.

Respekt för barnets åsikter och att ta barn och unga på allvar är också i sig ett sätt att skydda dem: ett barn som upplever att man lyssnar på det i små saker i vardagen förstår att det lönar sig att berätta också om större saker. Även de olika åtgärderna under detta temaår utarbetas genom att man planerar dem i samråd med barn och ungdomar.

Ett tryggt liv är barnets rätt och barnen ska under alla omständigheter skyddas i första hand. Därför talar man i år i kommunikationen om barnets rättigheter om hur vi kan säkerställa ett tryggt liv för alla barn. Vi bjuder in beslutsfattare, alla som arbetar med barn, föräldrar, medier och framför allt barn och unga själva att diskutera vad trygghet i olika miljöer är och hur vi kan stärka den.

#RättTillTrygghet, #MinTrygghet, #DinTrygghet

P.S. Anmälningen till Veckan för barnets rättigheter har börjat! Kom med!