Tema 2023: Barnet har rätt till välmående

""

 

Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2023 är barnets rätt till välmående. Temat syns i organisationernas, statens, kommunernas, församlingarnas och fritidsaktörernas verksamhet och kommunikation under hela året. Särskild uppmärksamhet fästs vid frågor som gäller det psykiska välmåendet i synnerhet ur barnens och de ungas synvinkel.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO består hälsan av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Också ur FN:s barnkonventions synvinkel bör barns och ungas välmående granskas och främjas på bred front: barnet har rätt till bland annat hälsa, tillräckligt med mat, social trygghet, en tillräcklig levnadsstandard, en hälsosam och trygg miljö, utbildning samt till vila, lek och fritid.

Barnets välmående påverkas av många faktorer: levnadsförhållanden, hälsotillstånd, egna erfarenheter, familjens situation och utkomst samt det skydd samhället erbjuder. Erfarenheterna från den tidiga barndomen är särskilt avgörande för människans välmående. Levnadsförhållanden som är ogynnsamma på olika sätt äventyrar barnets välmående. Fattigdom påverkar till exempel barnens kamratrelationer och diskriminering försvagar det psykiska välmåendet. Barnet har alltid rätt till ett gott liv och särskilt skydd i enlighet med FN:s barnkonvention.

#JagFårMåBra #DuFårMåBra

Under de senaste åren har flera på varandra följande och överlappande kriser – klimatkrisen, coronapandemin och kriget i Ukraina – belastat barns och ungas ork och välmående. Genom temavalet vill kommunikationsnätverket för barnets rättigheter både påminna om statens skyldighet att trygga en gynnsam uppväxt för barn och fästa uppmärksamhet vid olika metoder med vilka man kan stärka olika delområden inom barns och ungas välmående.

Under året lyfts olika aspekter och synvinklar på välmåendet fram. Särskilt de ungas psykiska hälsa har under de senaste åren fått utstå prövningar och psykisk hälsa får också en särskild prioritering i kommunikationen om barnets rättigheter 2023.

Upplevelsen av delaktighet är en viktig del av välmåendet: att man tillhör en grupp och kan påverka sitt liv och sin omgivning stärker barnens och de ungas välmående – och vice versa; det gör ont att bli utestängd och förbisedd. Under året vill kommunikationsnätverket för barnets rättigheter på olika sätt uppmuntra i synnerhet barn och unga med olika slags utgångspunkter, livssituationer och bakgrunder att diskutera och berätta vad exakt deras välmående bygger på.

#RättTillVälmående, #JagFårMåBra, #DuFårMåBra

P.S. Anmälan till Veckan för barnets rättigheter har börjat!