Tema 2021: Jag är betydelsefull, du är betydelsefull 

Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2021 är barnets rätt till gott bemötande. Temat kommer att synas i organisationernas, statens, kommunernas, församlingarnas och fritidsaktörernas verksamhet under hela året.

Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn rätt till särskilt skydd och särskild omsorg. Också i Finlands grundlag nämns särskilt att barn ska behandlas jämlikt som individer.

Detta innebär att varje barn har rätt till skydd mot försummelse, fysiskt och psykiskt våld, exploatering, diskriminering och omänsklig behandling. Barnet har rätt till integritet och trygghet och även rätt att få förståelse och ömhet. Det handlar alltså inte bara om ett förbud mot vanvård, utan om en skyldighet att behandla barnen väl.

Myndigheterna är skyldiga att bekämpa diskriminering och främja likabehandling. Ibland innebär detta positiv särbehandling av en grupp, om gruppens rättigheter inte tillgodoses på lika villkor som andra. Kommittén för barnets rättigheter har i sin allmänna kommentar nr 5 (på engelska på FN:s webbplats) konstaterat att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt icke-diskriminering när stater utarbetar nationella strategier och planer för barn.

För att man ska kunna identifiera och ingripa i vanvård av barn krävs det också att barnets erfarenheter tas på allvar. Ett barn vars åsikter och uppfattningar de vuxna är intresserade av i vardagen vågar också med större sannolikhet berätta ifall det behandlas illa. Det finns alltså ett nära samband mellan gott bemötande och barnens delaktighet.

Ett gott bemötande är vars och ens rätt

Största delen (77 %) av 10–17-åringarna upplever för närvarande att de i regel behandlas väl. Cirka 5 procent upplever dock att de i allmänhet inte får ett gott bemötande, och 18 procent kan inte säga. Personer som identifierar sig själva som andra än flickor eller pojkar upplever oftare än andra att de i allmänhet inte behandlas väl. (Centralförbundet för Barnskydd 2021, enkät till barn och unga i åldern 10–17 år.)

Mobbningen i skolorna har minskat enligt skolhälsoenkäten (2019), men fortfarande får alltför många barn och unga dåligt bemötande. Mobbning och vanvård upplevs oftare än andra av sexuella minoriteter och könsminoriteter, personer som är placerade utanför hemmet, personer med utländsk bakgrund samt barn och unga med funktionsnedsättning på olika sätt. Diskriminering kränker barnets människovärde. En otrygg och ovänlig miljö utgör en tröskel för att ett barn ska växa upp till en medlem av samhället.

Förebyggande av problem till exempel genom empati och undervisning i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter är det mest effektiva arbetet mot mobbning. Förebyggande åtgärder och övningar i skolan och småbarnspedagogiken har konstaterats effektivt främja ett positivt beteende hos barn mot varandra. Varje vuxen som arbetar med barn ska kunna identifiera mobbning och dåligt bemötande, ingripa mot sådant i tid och skapa en atmosfär med gott bemötande och beaktande av andra. Barnen själva måste vara medvetna om att ett gott bemötande är allas rättighet och växa upp så att de följer dessa principer.

Därför lyfter man i kommunikationen om barnets rättigheter i år fram hur vi kan säkerställa en god behandling för alla barn. Vi bjuder in alla som arbetar med barn, föräldrarna, medierna och framför allt barnen själva att fundera över hur vi själva vill bli bemötta och hur vi bemöter andra.

#JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull #RättTillGottBemötande #BarnetsRättigheter