Videor och diskussion: Barnets rätt till icke-diskriminering (åk 3–6)

15 min

Syftet med uppgiften är att eleverna bekantar sig med begreppen fördomar och diskriminering.

Läraren berättar:

En av de fyra hörnstenarna i FN:s barnkonvention är jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 2). Detta innebär att alla rättigheter som nämns i barnkonventionen tillkommer varje barn utan åtskillnad. Barnets eller vårdnadshavarens etniska bakgrund, hudfärg, kön, språk, religion, åsikter, sexuella identitet, förmögenhet, funktionsnedsättning, börd eller något annat får inte påverka hur barnet bemöts eller barnets rättigheter tillgodoses för barnets del.

Uppgift:

Under lärarens ledning bekantar ni er med en diaserie om Barnets rätt till icke-diskriminering (pdf).

I klassen ser ni följande videor där barnet har rätt att vara sig själv (textat på svenska):

Ni delar upp er i par eller små grupper och diskuterar följande teman:

  • Vilka olika saker tycker ni är nödvändiga för att en människa ska känna sig accepterad som den hen är?
  • Hur anser ni att man i er skola bättre kunde ta hänsyn till alla slags människor?
  • Vad kan du själv göra för att få människor omkring dig känna att de hör till gruppen och känner att de är värdefulla?

Ni diskuterar en aning varje fråga tillsammans i klassen.

Läraren obs!

Det kan ibland kännas svårt att diskutera diskrimineringsfrågor med barn. I klassen kan det finnas elever som har utsatts för diskriminering, vilket innebär att behandlingen av temat i klassen kan kännas besvärligt. Det är bra om läraren är medveten om eventuella spänningar i klassen. Närmare information om ämnet finns till exempel på Utbildningsstyrelsens webbplats Säg nej till allt våld (oph.fi).

Psst. Se också Röda Korsets läromedelstjänst (sproppimateriaalit.fi). Där finns det rikligt med material för olika utbildningsnivåer bland annat för att ta upp likabehandlingsfrågor i form av drama, frågesporter och anvisningar. En antirasistisk ordlista finns på justitieministeriets webbplats likabehandling.fi (yhdenvertaisuus.fi)

Tillbehör: