Lektion: Barn med samiskt eller romskt ursprung i Finland

45 min

T.ex. samhällslära, historia, geografi, religion och livsåskådningskunskap)

Uppgift:

I Finland lever barn på olika sätt i utsatt ställning och minoritetsställning, och det finns fler brister i tillgodoseendet av deras rättigheter och välmående jämfört med andra. Erfarenheter av diskriminering är vanligare bland dessa minoritetsgrupper.

Syftet med uppgiften är att öka kännedomen om de samiska och romska minoriteterna i Finland samt att väcka diskussion om deras ställning historiskt och i dagens Finland. Dessutom kan eleverna fundera över vad de själva kan göra för att förbättra minoriteternas ställning.

Tilläggsmaterial (endast på finska):

Tilläggsmaterialet är YouTube-videor som producerats av Yle Kioski och där personer som hör till de romska och samiska minoriteterna ärligt svarar på vad de anser om fördomar, attityder och diskriminering som riktar sig mot dem.

Tilläggsmaterial kan utnyttjas t.ex. som grund för gruppdiskussioner eller så kan läraren om han eller hon så önskar ställa frågor om videorna.