Vi utmanar fördomarna!

Uppgiften kan utföras som en tilläggsuppgift i klassen eller som en hemuppgift.

Ordlista för uppgiften:

 • Rasism: en tankemodell där människogrupper definieras som mindre värdefulla till exempel på grund av etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Det kan vara fråga om ett avsiktligt eller oavsiktligt beteende som baserar sig på fördomar eller rädsla eller diskriminerande praxis i samhällets strukturer. Rasismen upprätthåller ojämlikhet och skadar inte bara den person som utsätts för den utan hela samhället.
 • Antirasism: aktiv och medveten verksamhet mot rasism och egna fördomar.
 • Fördom: en uppfattning som en person skapar sig innan personen har bekantat sig med människor, saker eller fenomen. Fördomarna kan basera sig t.ex. på okunskap eller stereotyper, dvs. på allmänna föreställningar. En person känner inte nödvändigtvis själv till att den har fördomar mot andra.

Uppgift:

Var och en av oss har olika fördomar. Det är också viktigt att vi utmanar dessa fördomar. Ni kan diskutera eller skriva:

 • Vilka slags fördomar har du om människor med olika bakgrund?
 • Med vilka slags antirasistiska gärningar i ditt eget liv kan du aktivt ändra din inställning eller ditt beteende och småningom slippa dina fördomar?
 • Kan du t.ex. ändra på det sätt du själv talar eller börja följa konton och influencer i de sociala medierna genom vilka du kan lära dig mer om mångfald och förstå andra människors synvinklar? Vilken förändring och vilket medvetet val kan du göra i din vardag så att du för egen del påverkar din omgivning på ett antirasistiskt sätt?

Tips om intressanta konton i sociala medier:

 • Mahdin nuoret ry (Instagram)
 • Mixed Finns (Instagram och Miks Podi i Spotify)
 • Molybros (YouTube)
 • Nadiifo Omer (Snadinadi i Instagram)
 • Aishah Muhammed (Instagram och Prinsessa Aishah i TikTok)
 • Students of Colour ry SOCO (Instagram)
 • Bokcirkeln POC-lukupiiri (Instagram)