Pardiskussion: Stenfoten i konventionen om barnets rättigheter

15 min

Genom en diskussion bekantar ni er med de allmänna principerna i konventionen om barnets rättigheter.

Uppgift:

Läraren berättar och visar en diabild med de fyra allmänna principerna (pdf).

De fyra allmänna principerna i konventionen om barnets rättigheter är följande:

  • Ett barn får inte diskrimineras.
  • Ett barn har rätt till liv och utveckling.
  • Ett barn har rätt att få sin åsikt beaktad.
  • Barnets bästa ska beaktas.

Eleverna funderar tillsammans med sitt par vad dessa allmänna principer kan betyda i det egna livet:

  • Hur kan man i skolan säkerställa att ingen diskrimineras? Vad kan en lärare göra i saken? Och du själv?
  • Vad allt behöver du för att kunna leva och utvecklas väl?
  • Har du någon gång kunnat påverka det gemensamma beslutsfattandet till exempel hemma, i skolan eller i dina hobbyer? I vilken situation? Om inte, i vilka situationer anser du att man bättre bör lyssna på barnens åsikter?
  • Vuxna ska alltid när de fattar beslut om barnens angelägenheter fundera på vad som är förenligt med barnets bästa, dvs. den bästa lösningen med tanke på barnet. Vilka beslut fattar vuxna (t.ex. dina föräldrar, läraren eller rektorn) för dig? Hur motiverar de sina beslut?
  • Vilken princip tycker du är den viktigaste av de fyra allmänna principerna, och varför?

Ni diskuterar en aning varje fråga tillsammans i klassen.

Läraren berättar:

De allmänna principerna eller artiklarna i konventionen om barnets rättigheter kan inte placeras i viktighetsordning, utan de ska alla förverkligas för varje barn. Olika barngrupper och olika människor betonar naturligtvis olika punkter i avtalet. En punkt som är viktig för dig kan verka oviktig för någon annan, och å andra sidan kan en för dig självklar sak i avtalet för någon annan bli helt förbisedd.

Tillbehör: