Lärarguide

Bästa lärare!

Som fostrare står du i nyckelställning när det gäller att främja barnets rättigheter. De allmänna principerna för barnets rättigheter – icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till skydd, omsorg och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörd – tas också starkt upp i läroplanen. Läroplanen förpliktar också yrkesutbildade personer inom fostran att integrera barnets rättigheter i undervisningen.

Årets tema är barnets rätt till framtiden. Läs mer om temat här.

Vi har sammanställt material till ditt förfogande som du kan utnyttja under enstaka lektioner eller använda som en mer omfattande inlärningshelhet.

Introduktion till materialet

Materialet har delats in enligt klassnivå så att du enkelt kan utnyttja materialet i din undervisning. Du är dock den som bäst känner till din klass, så lämpliga uppgifter kan du också hitta bland materialet för andra klassnivåer.

Innehållet har planerats så att det på ett omfattande sätt omfattar de mål som uppställts i grunderna för läroplanen i fråga om mångsidig kompetens och olika läroämnen. När det gäller mångsidig kompetens stöder innehållet till exempel utveckling av förmågan att tänka och lära sig (L1), kulturell och kommunikativ kompetens (L2), multilitteracitet (L4), digital kompetens i undervisningen (L5), arbetslivsfärdigheter (L6) samt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (L7).

Materialen lämpar sig särskilt väl för sektorsövergripande lärande samt till exempel för sådana läroämnen som modersmål, historia, samhällslära, omgivningslära, religion, livsåskådningskunskap, geografi, hälsokunskap och elevhandledning. För klasserna 7–9 finns också uppgifter som lämpar sig för undervisning i det andra inhemska språket och främmande språk.

Materialhelheten byggs upp så att dess innehåll kan användas flexibelt på det sätt som är mest ändamålsenligt för varje klass och lärare. Anvisningar, planer, kopieringsunderlag och annat material kan fritt laddas ner.

Det finns tre helheter som omfattar alla klassnivåer i grundskolan: klasserna 1–2, 3–6 och 7–9. Varje helhet består av fem timplaner, separata uppgifter, färdiga kopieringsunderlag och annat material som behövs i uppgifterna. Fem timplaner har byggts upp så att ni kan utföra samtliga uppgifter eller bara några uppgifter eller endast en uppgift, om ni så önskar. Varje plan fungerar som en självständig del.

Titta också på den webbplats som riktar sig till elever på högstadiet. På webbplatsen finns uppgifter som eleverna kan utföra självständigt, antingen som individuellt arbete eller i grupper. Uppgifterna kräver ingen gemensam introduktion, utan eleverna kan genast utföra dem.

Se också Kommunikationsmaterial-sidan! Där finns t.ex. en morgonsamling av barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Kopieringsunderlag

Bakgrundsmaterial

Delta i veckan för barnets rättigheter i sociala medier!

Dela med dig av stämningar, bilder och tankar från Veckan för barnets rättigheter i sociala medier med taggen #rätttillframtiden #oikeustulevaisuuteen

Följ hur veckan för barnets rättigheter framskrider också i sociala medier: Facebook (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) på Twitter (@LapsenOikeudet) och Instagram (@lapsenoikeudet).