En tillgänglig skola som beaktar alla

Varaktighet: ingen angiven tid

Varje elev har rätt till en trygg skolmiljö och detta kräver att skolan beaktar många olika synvinklar. Eleverna får till uppgift att göra iakttagelser om skolan ur olika synvinklar. Om eleverna inte vet svaret på någon fråga, ska de ta reda på svaret. Eleverna kan fråga någon som eventuellt känner till svaret, eller så kan en del av frågorna lösas genom att eleverna går runt och undersöker skolan. Dela in eleverna i grupper på 4–5 personer. Samma ämne kan ges till flera grupper, om klassen är stor. Om någon punkt inte har beaktats i er skola, diskutera tillsammans hur situationen kunde förbättras.

A. Nedsatt rörlighet

 1. Kommer man med rullstol lätt in i er klass?
 2. Var finns en toalett där man kommer in med rullstol?
 3. Kommer man in i skolan med rullstol och kan man köra bilen nära ytterdörren?
 4. Finns det höga trösklar i er skola som är svåra att ta sig över med rullstol?
 5. Kan elever med nedsatt rörlighet jämlikt delta på skolans utfärder och idrottstimmar?
 6. Hur kan situationen för elever med nedsatt rörlighet förbättras ytterligare i skolan?

B. Minoritetsreligioner och ateism

 1. Finns det i er skola en plats där man kan be?
 2. Vilka minoritetsreligioner erbjuds undervisning och kan man delta i undervisningen mellan kl. 8 och 16? Genomförs undervisningen i
 3. er skola?
 4. Finns det religiösa morgonsamlingar eller religiösa fester i skolan?
 5. Serveras det i skolan sådan mat som passar alla oavsett religion?
 6. Hur kan dessa elevers situation förbättras ytterligare i skolan?

C. Könstillhörighet och jämställdhet

 1. Finns det i skolan en toalett som kan användas oberoende av kön?
 2. Har det i er skola för idrottstimmar ordnats omklädningsrum också för elever med annan könsidentitet?
 3. Har skolans idrottstimmar delats in i grupper av flickor och pojkar? Kan en elev själv välja i vilken grupp eleven deltar?
 4. Har könsminoriteter och jämställdhet mellan män och kvinnor tagits upp i undervisningen? Om så är fallet, på vilket sätt?
 5. Hur kan situationen för elever som tillhör könsminoriteter förbättras ytterligare i skolan?

D. Andra särskilda behov (t.ex. koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter)

 1. Finns det i skolan en plats där man kan lugna sig?
 2. Kan lektionsuppgifter göras på ett lugnare ställe?
 3. Kan man i er skola använda hjälpmedel för inlärning? Hjälpmedel kan vara t.ex. att man i stället för att läsa lyssnar på ljudböcker,
 4. använder stressboll, byter stolen mot en gymnastikboll eller studerar med hjälp av en pekdator.
 5. Är det i er skola lätt att få hjälp om man har problem med inlärningen? Vem kan hjälpa?
 6. Hur kan dessa elevers situation förbättras ytterligare i skolan?