Diskussion: Rätt till trygghet

20 min

Läraren berättar för gruppen om barnets rättigheter och om temat i årets kommunikation om barnets rättigheter som är rätt till trygghet.
Som bakgrundsmaterial kan användas listan om barnets rättigheter (pdf) och i inlägget kan man utnyttja färdigt presentationsmaterial: Infopaket om veckan för barnets rättigheter 2022 (pdf).

Läraren kan i inledningen också förklara följande termer:

 • Diskriminering innebär att en person behandlas sämre än andra på grund av en personlig egenskap. Det är bra att komma ihåg att allt dåligt bemötande inte är diskriminering (men inte heller det är rätt gjort).
 • Störning/trakasserier avser verksamhet som på grund av en annan människas personliga egenskaper skapar en nedsättande, hotfull, fientlig eller aggressiv atmosfär. Trakasserier kan också vara sexuella.
 • Med rasism avses att en person eller grupp av människor ges en lägre ställning t.ex. på grund av verkligt eller antaget ursprung, hudfärg, medborgarskap, språk eller religion. Rasism är inte enbart enstaka gärningar, utan den förekommer också i samhällets strukturer och seder.
 • Likabehandling innebär att alla människor har samma mänskliga rättigheter, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, sexuell läggning, ålder, kön, funktionshinder, sjukdom eller något motsvarande.
 • Positiv särbehandling är åtgärder som tryggar likabehandling och som förbättrar förhållandena för personer som hör till en viss grupp. Till exempel en person med funktionsnedsättning har rätt till sådana arrangemang som säkerställer honom eller henne samma möjlighet till service som andra redan annars har.

Ni talar tillsammans om varje barns rätt till trygghet. Som hjälp kan ni t.ex. använda följande frågor. Läraren kan, om han eller hon så önskar, låta barnen fundera på frågor eller en del av dem också parvis eller i smågrupper.

 • Vad betyder barnets rätt till trygghet?
 • Vilka element skapar ett tryggt liv för eleverna?
 • Vem angår barnets rättigheter? Angår de denna elevgrupp i högstadiet?
 • Hur står barnets rättigheter i relation till de allmänna mänskliga rättigheterna?
 • Tillgodoser man barnets rättigheter i Finland? Genomförs de på samma sätt för alla barn eller har vissa barn eller grupper av barn brister i hur de förverkligas? Hur kan diskriminering försämra trygghetskänslan hos vissa barn?
 • Varför firas barnens dag och barnens vecka och varför behövs de?