Keskustelua: Oikeus turvallisuuteen

20 min

Opettaja kertoo ryhmälle lapsen oikeuksista ja tämän vuoden lapsen oikeuksien viestinnän teemasta, joka on oikeus turvallisuuteen.

Tausta-aineistona voi käyttää listaa lapsen oikeuksista (pdf) ja puheenvuorossa voi hyödyntää valmista esitysmateriaalia Lapsen oikeuksien viikon tietopaketti 2022 (pdf).

Opettaja voi myös avata johdannossa seuraavia termejä:

 • Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan muita huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. On hyvä muistaa, ettei kaikki huono kohtelu ole syrjintää (mutta ei silti myöskään oikein).
 • Häirintä on toimintaa, jolla luodaan toiselle ihmiselle hänen henkilökohtaiseen ominaisuuteensa perustuen halventava, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintä voi olla myös seksuaalista.
 • Rasismi tarkoittaa ihmisen tai ihmisryhmän asettamista alempiarvoiseen asemaan esimerkiksi todellisen tai oletetun alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kielen tai uskonnon perusteella. Rasismi ei ole ainoastaan yksittäisiä tekoja, vaan sitä ilmenee myös yhteiskunnan rakenteissa ja tavoissa.
 • Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikille ihmisille kuuluvat samat ihmisoikeudet, riippumatta kansalaisuudesta, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta, sairaudesta tai muusta vastaavasta.
 • Positiivinen erityiskohtelu on yhdenvertaisuutta turvaavia toimenpiteitä, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden olosuhteita. Esimerkiksi vammaisella ihmisellä on oikeus sellaisiin järjestelyihin, joilla varmistetaan hänelle samanlainen mahdollisuus palveluihin kuin muilla on jo muutenkin.

Puhutaan yhdessä jokaisen lapsen oikeudesta turvallisuuteen. Apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä. Opettaja voi halutessaan laittaa oppilaat pohtimaan kysymyksiä tai osaa niistä myös pareittain tai pienryhmissä.

 • Mitä lapsen oikeus turvallisuuteen tarkoittaa?
 • Mitkä elementit oppilaille muodostavat turvallisen olon?
 • Keitä lapsen oikeudet koskettavat? Koskettavatko ne tätä yläkoululaisten oppilasryhmää?
 • Miten lapsen oikeudet suhteutuvat yleisiin ihmisoikeuksiin?
 • Toteutuvatko lapsen oikeudet Suomessa? Toteutuvatko ne kaikkien lasten osalta samalla tavoin vai onko joillakin lapsilla tai lapsiryhmillä puutteita niiden toteutumisessa? Miten syrjintä voi heikentää joidenkin lasten turvallisuuden tunnetta?
 • Miksi lasten oikeuksien päivää ja viikkoa vietetään ja miksi niitä tarvitaan?