Vad är konventionen om barnets rättigheter? (åk 7–9)

10–30 min

(T.ex. samhällslära, historia, religion och livsåskådningskunskap)

Tillsammans med eleverna går ni igenom huvudpunkterna i konventionen om barnets rättigheter. Det viktigaste är att skapa förståelse för vad konventionen om barnets rättigheter är och varför den är så viktig. Särskilt lyfts de fyra allmänna principerna i konventionen fram (barnet får inte diskrimineras, barnet har rätt till liv och utveckling, barnets bästa ska beaktas, barnet har rätt att få sin åsikt beaktad) med hjälp av en tavelbild (pdf).

  • Ni betonar vikten av vuxnas ansvar för att barnets rättigheter tillgodoses.
  • Eleverna informeras om Veckan för barnets rättigheter och Dagen för barnets rättigheter, som alltid firas den 20 november.
  • Ni tar en titt på välmåendetemat under 2023 via informationspaketet om Veckan för barnets rättigheter 2023 (pdf), till sist kan ni tillsammans eller parvis/i små grupper ta upp frågor som väcker tankar.